Címlap Blog zoli


zoli2016.07.04 19:37:07


  Minden társadalmi csoportnak megvan a maga sajátságos kapcsolata a természetes összeesküvésekkel és a mesterséges összeesküvés elméletekkel.
A kapcsolatot néhány fő szempontból fogom vizsgálni, hogy az adott társadalmi csoport:
-hogyan sző természetes összeesküvést.
-milyen mesterséges összeesküvést gyárt.
-hogyan vizsgál meg egy adott összeesküvés elméletet.
-és végül, ezt külön tárgyalom, milyen mesterséges összeesküvésben hisz. 

  A társadalom felosztása"Az emberi társadalom négy osztályát Én teremtettem az anyagi természet három kötőereje és a rájuk jellemző munka szerint. Tudd meg, hogy bár Én vagyok e rendszer alkotója, Én mégis nem cselekvő és változatlan vagyok!"
Bhagavad-gítá 4. fejezet, 13. vers.

  A történelem során sokféle módon osztották fel a társadalmat csoportokra.
Szerintem a legjobb a védikus varnásrama modell.
  A védikus tudás az ősi tudás Indiában fennmaradt része.
  A varnásrama (a varna társadalmi rendet az ásrama pedig életrendet jelent) modell valós tulajdonságok alapján dolgozta ki a különféle társadalmi csoportok elméletét. Ez különböztette meg a kasztrendszertől, ami figyelmen kívül hagyta a természetet és csak a születési előjogokkal számolt.

  E szerint négy társadalmi rend van: tanácsadók (bráhmana), vezetők (ksatriya), gazdálkodók (vaisya) és mesteremberek (súdra).
  Nyugaton azt mondanánk, hogy ezek a papok, a harcosok, a kereskedők és a munkások. 
De a nyugati modellhez képest itt van két fontos eltérés. 
A védikus varnásrama elmélet nem a születési előjogokat veszi figyelembe hanem a természetet, ebből adódóan egy jóval cizelláltabb rendszerről van szó. Voltaképpen pszichoprofil pontosságig meghatározza az adott társadalmi rend motivációját és funkcióját, az élet minden területére kiterjedően.

  A varnásrama modellt legtömörebben a Bhagavad-gítá (a Legfeslőbb Szózata) tartalmazza, a puránák (az ősi történelem) bontják ki és legrészletesebben a dharma-sásztrában található meg ami nem egy adott írás, hanem egy tematikus válogatás.

  A tanácsadók (Lelki vezetők -lelki pásztorok, papok, szerzetesek.) 

  Ha a papi értelmiség sző összeesküvést akkor azt a lelki tudás megszerzéséért vagy eltitkolásáért teszi. 
  Formája a szerzetesi közösségekben való kémkedés, dezinformálás, a hatalmi pozíciók képesség nélküli megszerzése.
  Napjaink egyik legszomorúbb ilyen törekvése a papok által elkövetett szexuális bűncselekmények eltusolása. 

  Ajánlott film a témában - Tom McCarthy: Spotlight - IMDB adatlap

  A papi értelmiség eredeti természetét illetően érdektelen a mesterséges összeesküvések gyártásában, nem is hisz bennük. Ehhez túl jól átlátják a társadalmat és a történelmet. 
Közel-keleten is de különösen nyugaton sok olyan ember keveredett bele a papi rendbe aki természetét tekintve nem papi értelmiség, rájuk az alábbi társadalmi csoportok természete hat. Ennek ellenére az alábbi gyártott elméletek hozzájuk kötődnek.
  A politikai papság által gyártott elméletek vallások leágaztatására, elkülönítésére, más vallások relativizálására összpontosítanak, illetve a lelki felhatalmazottság az arisztokráciára való átvitelére és az ezen keresztüli társadalmi kontrollra.

  A papi értelmiség tudás alapon vizsgál egy adott összeesküvés elméletet.
Mennyire egyeztethető össze az ősi szövegekkel, az ősi történelemmel. mennyire tapasztalható, vizsgálható és logikus. 

  Vezetők (Társadalmi vezetők -uralkodók, arisztokrácia, vezetése az államnak, adminisztrációnak, a katonaságnak és a rendfenntartásnak.)

  Az arisztokrácia a hatalom megtartásáért és megszerzéséért sző összeesküvést. Ez az intrikus magatartás az arisztokráciára mindig is jellemző volt.
Formája a hírszerzés és a dezinformálás. Ezek örök klasszikusok, mind a mai napig használják őket a politikában és a harcászatban.
  A leghíresebb eset amikor egy titkosszolgálat túltolta a biciklit a Snowden ügy volt, ahol edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség vezető tanácsadója és egyéb hasonló címek birtokosa, nyilvánosságra hozott néhány lehallgatási projektet.

  Ajánlott film a témában - Laura Poitras: Citizenfour - IMDB adatlap

  Ha az arisztokrácia gyárt összeesküvés elméletet, akkor az más nemzetek, nemesi családok, pártok, politikusok és az állampolgárok ellen irányuló dezinformálás. 
Ezek közül értelemszerűen az állampolgárok dezinformálása a leglátványosabb. Legnagyobb részük a nemzeti identitást és a társadalom működését szervezi meg de áthatja a politikai kommunikációt és a választási kampányokat is. Ezeknek a fenntartása természetesen szükséges de ennek nem muszáj összeesküvés elméleteken, félelem- és gyűlöletkeltésen alapulnia.
Egy másik közkedvelt összeesküvés elmélet technika a balul elsült politikai folyamatok elmaszkolása, a felelősség átvitele egy másik társadalmi csoportra.

  Ajánlott tanulmány a témában - Political Capital: A magyar szélső jobb oldal kapcsolata a Kremllel - Political Capital

  A vezetők hatalmi alapon vizsgálnak egy adott összeesküvés elméletet.
Mivel közel vannak a tűzhöz praktikusan a titkos szolgálatokat vagy egyéb kapcsolatokat használnak erre a célra.

  Gazdálkodók (Gazdasági vezetők -mező-, árú- és pénz-gazdaság valamint természet-, állat-, növény-védelem.)

  A gazdálkodók pénzügyi, gazdasági hatalomért indítanak összeesküvéseket.
  Ennek formája az gazdasági és ipari kémkedés, technológia lopás.

  Ajánlott film a témában - Cosima Dannoritzer: A Villanykörte Összeesküvés - IMDB adatlap

  Gazdálkodók összeesküvés elméleteket akkor gyártanak, ha távol akarják tartani az embereket a gazdaság bizonyos részeitől. Illetve általánosan dezinformálják a társadalmat gazdasági, pénzügyi műveltségben. Valamint rosszul végződő gazdasági machinációkat lepleznek el vele.

  A gazdálkodók pénzügyi, könyvelési, technológiai alapon vizsgálnak egy adott összeesküvés elméletet.
Az ő világukban nincsenek leleplezhetetlen összeesküvések, mivel a pénz mindenhol nyomot hagy, a számok nem hazudnak. Mivel érdekeltek az ipari kémkedésben, gyorsan képesek információkat ellenőrizni.

  Mesteremberek (A szakmák képviselői -más társadalmi rend asszisztenciái, munkásosztály.)

  Ha az átlagember összeesküvést sző akkor az az előnyök megszerzésére irányul, általában a kapcsolati tőkét váltják pozícióra, hatalomra és pénzre. 
Ez természetéből adódóan kicsi érdekszférákra, gyakorlatilag törzsekre oszlik. 
  Amikor valaki ezt a törzsi mentalitást nem tudja értékelni, még ha nincsenek is erőforrásai, mentálisan akkor is a többi társadalmi csoporthoz tartozik.

  A tömegre nem jellemző, hogy összeesküvés elméleteket gyártana, inkább fogyasztó ezen a téren.
  Illetve meglévő elméleteket használ fel két fő okból..
  Leplezi vele a maga saját természetes összeesküvéseit. Ez a tömegember kezében működik a legkevésbé kifinomultan. Néhány elméletet használnak erre a célra és nagyon átlátszó módon. 
  Mivel az átlagember van társadalmilag legalul és a legkevesebb beleszólása van az élete alakulásába, sokszor érzi úgy, hogy az élete alakulásában nem neki, hanem más társadalmi csoportoknak van felelőssége. 
Mások hibáztatása, minden mesterséges összeesküvés elmélet melegágya. 

  Az átlagember történelmi alapon vizsgál egy adott összeesküvés elméletet.
Mivel nincsenek erőforrásaik, számukra az összeesküvés elméletek nem vizsgálhatóak a jelenben. Hosszú időnek kell eltelnie, amíg egy elméletről kideríthető, hogy mi volt a tartalma, ha ez egyáltalán lehetséges. 

  A vezető rétegek és a tömeg típusos víziói

  A vezető rétegek mindig lefelé vizionálják a mesterséges összeesküvés elméleteket.
Ennek egyszerű okai vannak, mivel mindenki alattuk van és ma már rendszerint együttműködnek egymással, nehezen tudnának hinni olyan elméletekben, amikben felettük uralkodik valaki. 
Ezért az összeesküvők mindig démonikus, alantas származású és civilizálatlan, gazdaságilag műveletlen és szegény emberek.

  Ha a vezető réteg antiszemita, akkor a zsidók, alantas származású ember korcsok, ostobák, civilizálatlanok és kulturálatlanok, gazdaságilag és technológiailag is fejletlenek.
Tehetségtelenek és visszataszítóak. Nem veszélyesek, egyedüli veszélyforrás az lehet, hogy sokan vannak.

  A tömegember az egyetlen, amelyik felfelé vizionálja az összeesküvéseket. 
  Ha a gazdálkodókra irányul, akkor szuper gazdag, technológiailag rendkívül fejlett de kicsi közösségekre fókuszál.
  Ha ez a vezetőkre irányul, akkor szuperhatalommal rendelkező, titkos politikai vagy arisztokrata erőkre fókuszál. Akik már nem a pénzt, hanem a hatalmat akarják.Először regionálisan szervezik meg, aztán összevonják a Világkormány intézményébe.
  Ha ez a papi értelmiségre, vallási vezetőkre irányul, akkor a fenti két csoportot felhasználó démonikus elitre fókuszál. Ők a pénzen és a hatalmon túl elsősorban próféciákat akarnak valóra váltani, illetve befolyásolni, a saját céljaikra felhasználni, hogy valamilyen démonikus világrendet építsenek fel.
  A legjobb mesterséges összeesküvés elmélet mindig az amit nem lehet megcáfolni. Egy olyan szuper titkos összeesküvés ami annyira titkos, hogy szinte semmi jele nincsen. Ez bizonyítja a létét is, kitervelői annyira ügyesek, hogy nem hagynak nyomot maguk után. 
Ez az elmélet a földönkívüli vagy az üreges földben élő teremtményekre fókuszál. Ők irányítják a vallási vezetőket, a politikusokat, az üzleti életet és a teljes emberi társadalmat, kivéve természetesen az összeesküvést leleplező csoport vallását, vezetőt és tagjait, akik kiválasztottak, hogy megbuktassák az idegen lényeket. 

  Ha a tömegember antiszemita, akkor a zsidók, tiszta vérvonalúak, rendkívül intelligensek, fejlett civilizációval és kultúrával rendelkeznek, szuper gazdagok és high end technológiával rendelkeznek.
Nagyon tehetségesek és szépek, felülreprezentáltak a művészetekben, így próbálják mérgezni a társadalmat. 
Rendkívül veszélyesek. A számuk egy nagyon szűk elitre korlátozódik, ott vannak minden kulcsfontosságú pozícióban. 

  A XVII-XVIII. századtól éledő nacionalizmusban a különböző társadalmi csoportok rasszista elméleteit összefésülték, minden használható elmélet jól jön alapon. Így fordulhatott elő, hogy a zsidók egy összetett mondaton belül voltak egyszerre intelligens elit és ostoba tömeg. 

  A kellemetlen igazság

  Ahogy az emberek az összeesküvésekhez viszonyulnak, az leleplezi a valós természetüket, mentalitásukat, valamint azt, hogy metafizikailag melyik társadalmi csoporthoz (varna) tartoznak.

  A tömegember maga fölé pozicionálja a mesterséges összeesküvés elméleteket. Egy szuper titkos, gazdag, kis számú elit által szőtt technológiai összeesküvés áldozatának érzi magát.
  Nem a történelem segítségével vizsgálja meg az adott elméletet, pedig a történelemben nagyon jól látszanak a különféle hatalmi, manipulációs erővonalak. Paradox módon napjaink összeesküvés elméleteihez a legjobb megoldó kulcs az antik műveltség, ami zseniálisan leírja, hogy is működnek ezek az érdekkörök.
  A tömegember a saját felelősségét porlasztja vagy helyezi át más csoportra. Furcsa módon ez a csoport nem akadályozza őt közvetlenül, sikertelensége nem rajtuk múlt, ahogy akkor sem lenne neki jobb ha ez a csoport eltűnne. De mivel az összeesküvés elmélet és a negatív sors esemény egyszerre van jelen, ok-okozatnak tűnnek. egyszerűen könnyebb valaki mást hibáztatni.
  Így az emberek bezárják magukat egy másik csoport ellen folytatott harc miatt, a saját csoportjukba, a saját törzsi közegükbe.
Ez egyben bezárja a logika útját is és az öngerjesztő elméletek elszabadulnak mint egy hajóágyú. Innentől ha a törzsnek igaza van, akkor igaza van, ha tévedett, akkor is igaza lett volna csak becsapták. 
Itt az érvelés átcsap identitásba:
-Mi a kékek és a zöldek ellenségek vagyunk, mert a kék és a zöld szín szemben vannak egymással.
-Semmilyen színpalettán nem állnak szemben egymással.
-Pont úgy beszélsz mint egy szürke.

  A cikksorozat hamarosan folytatódik...

  Ajánlott cikkek

  Lelki erő - Az összeesküvés elméletek cikksorozat 


  lelki erő | Az összeesküvés elméletek | Társadalmi csoportok
Hozzászólások 0 Találatok: 517  

2016.06.14 08:35:41


  Az összeesküvés eredetileg egy történelmi fogalom ami arra utal, hogy egy esemény véletlennek tűnő elemei mögött tudatos és természetéből adódóan titkos, szűk körű szervezés áll. 
Összeesküvésekben igazán bővelkedik a történelem, úgy tűnik erősen hozzátartozik az ember természetéhez. Aki nem hiszi, csapjon fel egy történelem könyvet.

  Az összeesküvés elméletek típusai  Az összeesküvés elméletek négy természetes formája

  Amíg a véletlennek tűnő elemek mögötti szervezés feltételezett, addig összeesküvés elméletről beszélünk. Egy összeesküvést nagyon nehéz valós időben leleplezni, hiszen a természetéből adódóan rejtőzködni próbál. 
  Konteókkal tele van a világ, különösen most az internet korában, ha akartjuk ha nem lépten-nyomon konteókba botlunk.

  Ha az elmélet bizonyítása megbukik, akkor az elmélet is okafogyottá válik.
  Ugyanakkor az elmélet tovább élhet, hiszen nem lehet bizonyítani valaminek a nem létezését, így pusztán logikailag nem lehet megmondani, hogy az elmélet volt rossz vagy az összeesküvés volt nagyon jól megtervezett.
Ezt a problémát csak az oldja meg, ha az elméletet kifejezetten sikerül megcáfolni, bizonyítani, hogy az elmélet volt hibás.

  Ha az elméletet sikerül bizonyítani, akkor valójában összeesküvés gyakorlatról kell beszélnünk, hiszen az elképzelés nem elmélet többé.
  Erre a cikksorozat további részeiben bőven adok majd példákat.

  Ezek az elméletek és bizonyításuk általában centralizáltak és valamely hatalmi ághoz tartoznak. Kivételt képeznek ez alól a független történészek és az oknyomozó újságírók, akik egyénileg is le tudnak leplezni vagy éppen meg tudnak cáfolni összeesküvéseket.

  Ha csak ez a négy stáció létezne, a világ egy sokkal egyszerűbb és békésebb hely lenne, azonban vannak olyan összeesküvés mechanizmusok amik bonyolítják a helyzetet.

  Ál-összeesküvés elméletek

  Sokkal elterjedtebbek az ál-összeesküvés elméletek. 
Ezek olyan eseményeket próbálnak elrejteni, amiket az érintett felek minimum nem szeretnének neon reklámozni, szélsőséges esetben valós összeesküvésről próbálja meg elterelni a figyelmet. Valamint dezinformálni akarnak egy közösséget, hogy egy bizonyos értékrendet sajátítsanak el és a szerint cselekedjenek. Ide tartoznak az értékesítéssel kapcsolatos konteók is, amik kreálnak vagy felnagyítanak egy problémát, amit nem túl meglepő módon valami különleges és drága módon meg is tudnak oldani.
  Ez utóbbira egy jó példa, hogy az élelmiszergyártók a különféle mentes termékekkel eddig csak azokat érték el, akiknek szükségük volt rájuk, mert egy adott összetevőre érzékenyek voltak. Így egy valós de szűk piaci igényt szolgáltak ki. Szerették volna bővíteni a vásárló kört de nem volt nagyságrendekkel több élelmiszer összetevő érzékeny ember. Ezért kitalálták, hogy ezek az összetevők mindenkire nézve károsak mert felhalmozódnak. Az első tünet megjelenése már akut állapot, így a felhalmozódás időszaka is voltaképpen egy tünetmentes betegségnek tekinthető. Így sikerült elérni, hogy az USA-ban a népesség 11%-a vásárol gluténmentes élelmiszereket, miközben csak a népesség 1%-a glutén érzékeny. És természetesen a glutén önmagában, az arra nem érzékeny emberekre nézve nem veszélyes és felhalmozódni sem tud.

  Az ál-összeesküvés elméletek is centralizáltak és valamilyen hatalmi vagy üzleti ág teríti őket.

  Ajánlott cikk a témában - Index - Mentes = egészséges?

  Önjáró összeesküvés elméletek

  A legelterjedtebb összeesküvés elméleteket önhatalmúlag önjáró összeesküvés elméleteknek hívom.
Ezek olyan bizonyítatlan, nem széles körűen megcáfolt vagy ál-összeesküvés elméletek, amik önálló életre keltek.
  Az 1880-as években Otto von Bismarck úgy kezdte el egyesíteni a német területeket, hogy egy külső, elképzelt ellenséget kreált, ami el akarja pusztítani a születő német egységet. Ez egy idegen, láthatatlan hatalom, ami ellen csak egységes fellépéssel lehet harcolni. Bismarck halála után a mítosz tovább élt és fejlődött. Az emberek a sorozatos rossz döntésekért és sorscsapásokért az idegen összeesküvőket okolták. És az idegenek lassan arcot öltöttek, a zsidó emberek arcát. Az ekkor hatalomra kerülő Hitler pedig megértette ezt az igényt, a nép nyelvén beszélt és a végletekig korbácsolta a félelemet a zsidó összeesküvéstől.

  Az önjáró összeesküvés elméletek decentralizáltak, a tömegember alakítja akarva-akaratlanul.
Az tartja őket életben, hogy az emberek szeretnének belelátni olyan folyamatokba is, amikhez nem tudnak hozzáférni, ezért kutatás helyett inkább megpróbálják kitalálni az összefüggéseket. Illetve ezek az elméletek porlasztják vagy kihelyezik az egyéni felelősséget egy szűk csoportra, akik kollektíven válnak bűnössé más emberek helyett.
  Természetesen ezek az önjáró elméletek sok esetben értő fülekre találnak titkos szolgálatoknál, politikusoknál vagy épp üzleti érdekeltségeknél, akik ki tudják aknázni ezeket az igényeket a saját javukra.

  Ajánlott könyv a témában - Paul Johnson: A modern kor - XX. Század intézet

  Vámszedő összeesküvés elméletek

  Az önjáró konteókra sokan rámozdulnak, hiszen valós és pénzre váltható igény húzódik mögöttük, ezt hívom én vámszedő összeesküvés elméleteknek. 
  Ide tartoznak a profit orientált ál-jogvédők is, akik természetesen anélkül, hogy erre bárki felhatalmazta volna őket, felveszik a harcot a nép nevében, valamilyen képzelt ellenséggel szemben és erre közben komoly vállalkozást építenek.
  Szintén ebben a sorban állnak a tartalom vadász oldalak is, akik a nézettségért és a lájkokért bármit hajlandóak klaviatúrára vetni. 
Egy jól bejáratott konteó oldal sok pénzt tud hozni a hirdetéseken keresztül. Sajnos egyre többször fordul elő, hogy tematikus oldalakat külföldi országok titkosszolgálata finanszíroz,
  Minden ál-jogvédők prototípusa Vani Hari vagy ismertebb nevén Food Babe. A gonosz élelmiszer- és gyógyszerlobbi ellen küzd. Ez még önmagában nem lenne baj, hiszen van itt jogsérelem bőven, de ezt a lehető legdemagógabb módon csinálja. Minden ami természetes az egészséges, minden ami vegyület az egészségtelen. Egy vegyületnek minél baljósabb neve van annál jobb. Ehhez keres a Food Babe mögötti csapat olyan példákat, hogy a vegyület valamilyen formában mérgező is lehet, akkor minden formájában az. Képesek online petíciók segítségével nekimenni dollármilliárdos multikorporációknak és kivetetni velük a kritizált összetevőket a termékekből úgy, hogy akár ezt egy fia tanulmány alátámasztaná. Bár a multik tudják ezt, inkább megegyeznek peren kívül mert a közvélemény előtt csak veszíthetnek. Még ha be is bizonyítják az igazukat, mindenképpen úgy fog elsülni a dolog, hogy a gonosz multi nekiment ennek a kedves jogvédő lánynak.   

  A vámszedő összeesküvés elméletek szintén centralizáltak. Mindenhonnan de különösen a populáris önjáró elméletekből merítenek. 

  Ajánlott cikk a témában - Index - Vegyület = méreg = halál

  Az összeesküvés elméletek fejlődése Magyarországon

  A konteók egy idősek az emberiséggel és csak a magyar vonatkozásai is évszázadosak. Ez külön megér egy misét. Én most csak a rendszerváltás utáni időszakon merengek el egy kicsit.

  1990

  A kilencvenes években volt a konteók aranykora, az ország hirtelen kinyílt a világra, az emberek azt érezték, hogy mindent lehet de nem igazán tudtak mit kezdeni a lehetőséggel.
Egyrészt elkezdtek beömleni a külföldi elméletek, már akkor is zsé kategóriásnak számító magazinokban és könyv sorozatokban.
Másrészt a rendszerváltozás valójában nem hozott igazi változást, amiért valakit hibáztatni kellett. Mi nyilván nem lehettünk azok, tehát valaki másnak kellett lennie.     
Erre az időszakra erősen jellemző volt, hogy igazából azok találkoztak konteókkal akik keresték azt. A felhozatal parádés volt, vad és kaotikus.

  2000

  A kétezres években a konteók elkezdtek letisztulni -már amennyire ez lehetséges persze.
Megjelentek a téma hazai apostolai és nevet adtak a megnevezhetetlennek. Közülük talán a legnagyobb munkát Drábik János végezte. 
Ők már nem félcédulás idióták voltak a társadalom perifériájáról, hanem iskolázott, művelt emberek akik egy sikeres életpálya végén kezdték el a témát széles körben is ismertté tenni. Jellemző rájuk, hogy nagyon felkészültek, Sok esetben nagyon jól látják a problémát de már az alapoknál megfigyelhető, hogy nagyon bonyolult és összetett dolgok túlságosan le vannak egyszerűsítve. Míg a probléma végletekig kidolgozott addig a megoldás már elsikkad.
A másik jelentős változás az lett, hogy az internet elterjedésével már nem csak azok találkoztak az összeesküvés elméletekkel, akik keresték őket, hanem gyakorlatilag mindenki. A téma megtalálta az embereket.

  Dráik Jánosra egyfelől mindig jó szívvel gondolok, egy elképesztően felkészült, művelt és intelligens emberről van szó, engem ő vezetett be az összeesküvés elméletek világába, a könyvein keresztül. Másrészt viszont egy idő után nem tudtam nem észrevenni az elméletében lévő problémákat.
  A nacionalizmus minden idők legkidolgozatlanabb filozófiája. Nincs senki aki meg tudná mondani, hogy mitől nép egy nép. Régen erről teljesen máshogy gondolkoztak az emberek. Ezért igazából egy nép sem idősebb 300 évesnél, mert a mód ahogy tekintünk rájuk nem idősebb ennél. Drábik bátyó sokat építkezik a nemzeti identitásra de ős sem tudta megfogalmazni, hogy mi lenne a magyar nép olyansága.
  A vallás nyugaton a judeo-kereszténységet jelenti. Ez a másik nagy identifikációs erő, sok esetben össze is keveredik nacionalizmussal. A zsidó és a keresztény kultúra viszonya minden összeesküvés elméletek melegágya. Ebbe most nem fogok mélyebben belemenni csak annyit jeleznék, hogy a keresztény nacionalizmus meglehetősen ambivalens kapcsolatot ápol a történelemmel. Ahogy régen az embereknek teljesen más elképzelésük volt a népekről, úgy teljesen más elképzelésük volt a vallásról is. 
A legjelentősebb ellentmondás a nacionalizmus és a vallás között az, hogy Jézus zsidó volt. Ezzel a ténnyel már a kereszténység sem tudott sok mindent kezdeni, a keresztény nacionalizmus pedig végképp nem. Ezért kellett ezt az ellentmondást feloldani egy kereszténység előtti kereszténységgel és egy Jézus előtti Jézussal. Egy nem zsidó, hanem árja, szkíta, pártus stb. Jézussal. János bátyám sem ásott le ennek a mélyére amit nem tudok senkinek sem a szemére vetni, mivel itt igen kellemetlen dolgokat lehet találni.
  Drábik János helyesen felismerte, hogy a különféle háttértörekvések mögött nem egyetlen nép áll. Ugyanakkor a háttérhatalmak bemutatása nagyon sokszor áthallásokat mutat a zsidó néppel.
Ami már sokkal szembeötlőbb, hogy az egymással versengő hatalmakat klasszikusan posztszocialista módon mutatja be. Ahol a gonosz, liberális nyugati demokráciák állnak szemben a világot védelmező orosz államkapitalizmussal.
Ez a felállás egy sajátságos magyar helyzetből adódik.
A baloldal lenyúlta magának a liberális értékeket. Tehát aki liberális a balos, komcsi. Ezért okoz értetlenséget például az Index, ami jobb oldali de liberális.  
A jobboldal pedig lenyúlta magának a konzervatív értékeket: Tehát ami konzervatív (nacionalista, keresztény) az jobb oldali. Ha szigorúan nézzük akkor a Jobbik egy bal oldali konzervatív párt, klasszikus államszocialista vonalat követ.   
  Drábik János legkevésbé a megoldásra tud választ adni. Én a válság előtt és alatt leveleztem vele, az előadásai előtt és után pedig volt alkalmam beszélgetni is vele. Bájosan tájékozatlan gazdasági kérdésekben.
Nem tudott válaszolni arra, honnan érkezik a válság, nem is jelezte előre és arra sem tudott válaszolni, hogyan lehet védekezni ellene. Semmi gyakorlati elképzelése nem volt a vállalkozói, fogyasztói közösségekről, sem befektetésekről vagy a kamatmentes pénz alkalmazásáról. Meglepően keveset, szinte semmit sem írt vagy mondott a blockchain technológiáról és a kriptovalutákról, amik a legjelentősebb fejlesztések ezen a területen. Az ember azt gondolná, hogy ha valaki az egyik legjobb megoldást az automatikus kamatkapitalizmus ellen, a kamatmentes pénzben látja az a blockchain forradalom után állandóan erről fog beszélni.
  Drábik János könyveinek a színvonala ennek megfelelően sokat esett az utóbbi években. Eleinte a tartalmuk miatt olvastam őket, aztán a forrásanyaguk miatt, végül teljesen felhagytam velük, mert a források is egyre felszínesebbekké váltak. 

  2010

  A kétezer tízes években a hazai politikába is belopództak az összeesküvés elméletek. Bár mindkét politikai oldal merített belőlük inkább a jobboldali és vagy nacionalista oldal tette őket a magáévá.
  A politikusok magyarság ellenes bűne az volt ebben az esetben, hogy nem végeztek kutatásokat és felvilágosításokat a témában mint ahogy azt például a németek tették a különféle szektákkal, radikális politikai eszmékkel, gazdasági tudatlansággal szemben.
Csak és kizárólag a saját céljaikra használták őket.
A bal oldal főleg az ál-jogvédelmi összeesküvéseket tette magáévá. Ráugrottak bárkire akinek eltérő véleménye volt egy adott témában és homofóbot, nácit vagy nőgyűlölőt csináltak belőle.  
A jobb oldal pedig a dezinformációs és önjáró összeesküvés elméleteket nyúlta le. A jobb oldali és vagy nacionalista politikai erők mindig is ügyesebben kezelték a konteókat, mivel a konteóknak erős nacionalista, vallási és konzervatív kötődésük van.

  A cikk sorozatban még tovább merülök az összeesküvések csodálatos világában.

  Ajánlott cikkek

  Lelki erő - Az összeesküvés elméletek cikksorozat 


  lelki erő | Az összeesküvés elméletek
Hozzászólások 0 Találatok: 580  

2016.05.12 12:54:55


  Kis bevezetés


  A kriptovaluta egy digitális pénz.

  Valutát eddig nemzetállamok bocsátottak ki. A fizikai pénzt egyre inkább átvette az elektronikus pénz, mára a fizikai pénz a teljes pénzforgalom csupán 1%-át teszi ki. Ma már különféle közösségek és cégek bocsátanak ki kriptovalutát, ami egyre elismertebbé válik.
A kriptovalutákat egy titkosított adatfolyamból fejtik vissza, bányásszák ki számítógépek segítségével eleinte magánszemélyek, majd ahogy egyre nehezebb lesz csapatok, bányásztársaságok. 
A kriptovalutáknak egyre nő az elfogadottsága, van hozzá ATM automata és tőzsdén is kereskednek vele.   

  Előre meghatározott mennyiséget bocsájtanak ki belőle, így nem inflálódik, ezért hívják digitális aranynak is.

  Bitcoin

  A legelső kriptovaluta amit hivatalosan is elfogadtak a Bitcoin volt. Az árfolyama a 2009 és 2015 között gyakorlatilag a nulláról 1000 dollárra ment fel. Azóta újabb kriptovaluták születtek és hasonló utat kezdtek bejárni.

  Bitwalking
  A Bitwalking egy olyan kriptovaluta, ami absztrakt bányászatot használ.
A tracker programja egy mobil alkalmazás, ami a testmozgást méri -séta, futás.
10.000 lépés után jár 1 BW$-t (Bitwalking dollár).
Mivel itt valós bányászat, valós számítástechnikai teljesítmény, aminek bármilyen anyagi vonzat lenne nem történik, ezért a bányászat ingyenes.
A felhasználó az adataival fizet. Az alkalmazás megosztja a felhasználók szokásait és sport adatait a befektetőkkel és partner cégekkel. 

  A Bitwalking dollárral lehet majd kereskedni és az alkalmazás online boltjában vásárolni.

  Az alkalmazáshoz szükség van internet kapcsolatra, hogy csatlakozni tudjon a Bitwalking hálózathoz és GPS-re, hogy tudja mérni a megtett távot. Az alkalmazás együttműködik viselhető fitness trackerekkel is, amik pontosabban mérik az elmozdulást.

  A Bitwalking több célt is szolgál:
• tudatosabb, rendszeresebb mozgásra nevel.
• ezt pénzzel jutalmazza.
• segít a fejlődő országok lakosait akiknek ez a jutalmazás, jóval komolyabb bevételt jelent.

  Egyelőre nehéz megmondani, hogy a Bitwalking kinőheti-e magát egy komoly kriptovalutává, jó lesz-e ez a felhasználóknak is vagy csak a cégek profitálnak belőle. 

  Meghívás / Elő regisztráció

  A Bitwalking zárt láncú, meghívásos elő regisztrációban indult el.
Híroldalak és tesztoldalak tudósítottak róla.

  Beta

  A zárt teszt után indult el a nyílt Béta verzió, ami szabadon letölthetővé vált Androidra és iOS-re.
Folyamatosan kapcsolják be az új funkciókat de ezek közül sok, marketing és jogi okokból, eleinte csak regionálisan működik.

  Telepítés és első indítás


  Az alkalmazás telepítése és első beállítása egyszerű mint a faék de a hivatalos lapon kimerítő dokumentáció van róla.

  Az alkalmazás felépítése  A bal felső sarokban a Bitwalking logójára kattintva láthatjuk az egyenlegünket.
  Ez alatt található az Invite fül, ahol az ismerőseinket hívhatjuk meg a közösségbe.
  Lejjebb láthatjuk a mai egyenlegünket.
Az egyenleg jobb felső sarkán lévő területen reklamál az alkalmazás, ha nem talál internet kapcsolatot.   A bal alsó sarokban található a menü.
  A menü tetején van a felhasználói profil. 
Ide kattintva egy beállító felületre jutunk.
Itt megadhatjuk a nevünket, születési időnket, a tartózkodási országot, a mail címünket, itt tudjuk kezelni a jelszavunkat és megadhatjuk a telefonszámunkat. Van lehetőség profil kép feltöltésére is. Legalul pedig kijelentkezhetünk az alkalmazásból.  
  A Wallet fül a pénztárcánk, ez egyelőre még csak az egyenlegünket tartalmazza.
  Az Events fül idehaza is elérhető, itt lesznek majd a különféle események.
  A Buy / Sell W$ opció idehaza nem elérhető.
  Itt van két menüpont a meghívásra, az egyiket már láttuk, itt hívhatjuk meg a barátainkat, a másikba pedig cégeket invitálhatunk meg.
  Legalul található a Support & FAQ, ahol levelezni lehet a céggel.  A jobb felső sarokban a Store fül alatt található az áruház, ahol egyelőre szavazni lehet különféle ötletekre. Eleinte fitness trackerek voltak itt, most pedig főleg média szolgáltatókat láthatunk.

  A bal alsó sarokban pedig megoszthatjuk a mai napi teljesítményünket különböző alkalmazásokban és közösségekben.

  Az alkalmazás megjelenik még a telefon legördülő sávjában is, ahonnan be lehet lépni az alkalmazásba és ki is lehet kapcsolni..

  Ajánlott oldalak:


- Bitwalking hivatalos oldal 

- Bitwalking User Guide

  (Utolsó frissítés 2016. 11. 22.)  


  pénzügyi elemzés | befektetés | forex | Bitwalking
Hozzászólások 0 Találatok: 1357  

2016.05.05 17:25:09


  Magyarországon alaphelyzet, hogy mindenki mindenhez ért, csak mindenki, mindenkinél jobban. 
Így hogy, hogy nem mindenki szakértő tőzsde ügyekben is. Már eleve ambivalens viszonyban vagyunk a pénzzel, ami mindennek a megrontója, a kereskedés ügyeskedés, ha pedig valakinek van pénze az lopta. A legritkább esetben szokott felmerülni, hogy a pénzért dolgozni is lehet. Ezeket a negatív Coelho bölcsességet a tudatlanság és nagy haverja a félelem gyártja. Ez az oka, hogy ha valaki még is belevág a forexbe az szinte garantálhatóan bukni fog és ezzel eggyel nőtt is azon emberek köre akik meg is valósították, hogy ez az egész csak egy nagy átverés. 
  Ezért nagyon fontos, hogy egy kicsit elmorfondírozzunk a forex hierarchiáján.
A forex egy megbonthatatlan ökoszisztéma, aminek a különböző lépései sorrendben és függőségben vannak egymással, amik át nem léphetőek és fel nem cserélhetőek. Minden lépés egy önálló egész a fraktálban, ahol ha abba hagyjuk a folyamatot, akkor is megütöttük a főnyereményt.

  Olvass könyveket!
  Egy fogyasztói kultúrában élünk. Most nem arról beszélek, hogy ez jó-e, hanem arról, hogy ez van. Aki nem érti hogyan működik a gazdaság, a fogyasztói kultúra, a fogyasztás az veszíteni fog. Ez törvényszerű. Elképzelhetetlen, hogy aki ezeket nem érti az ne veszítsen az anyagi lehetőségeiből és mivel fogyasztói kultúrában élünk az önrendelkezéséből, a szabadságából is.
  Szeretném azt hinni, hogy az állam, amit felfaltak a kormánypártok elbénázta az oktatási rendszerünket de erős  a gyanúm, hogy ez nem így történt. Valószínűleg a mindenkori kormányok tudatosan nem akarnak antik műveltséggel rendelkező embereket a szavazófülkében. Akik meg fogják kérdezni, hogy Arisztotelész pontosan hol is írt a pártokról. 
  Annak aki meg akarja szerezni a hiányzó gazdasági műveltséget vagy át akarja adni másoknak, nem kell 5-10 könyvnél többet elolvasnia vagy ajánlania. Aki ezt kiegészíti minimális tőzsdei ismeretekkel annak sokkal jobb rálátása lesz a gazdaságra és a politikára is...
Ez egy nagyon fontos pont ide még párszor vissza fogunk térni.

  Ha úgy döntesz, hogy innen nem mész tovább, akkor is nyertél!


  Válassz egy jó bróker céget!

  A tőzsdei kereskedés, mint minden pénzügyi tranzakció, pénzügyi közvetítő cégeken keresztül történik. Ezeket hívjuk bróker cégeknek. Érdemes végig tanulmányozni a legnagyobb bróker cégeket a keresőben, megnézni a kommunikációikat, ingyenes képzéseiket. Elolvasni róluk a "független" fórumokat.
  Fontos, hogy ki tudjuk fejleszteni azt a képességet, hogy a kamu híreknél megszólaljon bennünk a vészcsengő. Amikor olyan dolgokat olvasunk, hogy a forex könnyű, nem kell csinálni semmit, dől a lé, most megtanítanak nekünk egy titkos és tökéletes formulát, kapunk egy tökéletes kereskedő robotot ami nem tud veszíteni, akkor fejünkben villognia kell a vészlámpának és szólnia kell a csengőnek.
Amíg valaki hisz a mesékben és racionális, matematikai kérdésekben irracionálisan, misztikusan foglal állást, annak eszébe ne jusson bróker céget választani, pénzt adni nekik és elkezdeni kereskedni mondjuk varázsvesszővel, vagy varázsformulával.
Gyakorolni kell, hogy az ember felismerje a kamu híreket és üzleti ajánlatokat.  

  Ha úgy döntesz, hogy innen nem mész tovább, akkor is nyertél!

  Játssz ajándék pénzzel!  Amikor kiválogattuk a legszimpatikusabb bróker cégeket akkor nézzük meg hogy hol adnak ingyenes, éles körülmények között használható, próba számlákat.
Annál ha pénzt fektetsz be, már csak egy jobb dolog van, ha más pénzét fekteted be.
Azoknak akik úgy gondolják, hogy a forexen csak bukni lehet azoknak azt üzenem, hogy gondolják végig, hogyan bukik valaki ha nem a saját pénzével kereskedik? 

  Ha úgy döntesz, hogy innen nem mész tovább, akkor is nyertél!

  Vegyél részt az ingyen képzéseken!

  Rengeteg kereskedő van aki alap elemzési és kereskedési technikákkal keresett vagyonokat. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincsenek profi, fizetős képzések, hanem azt, hogy kezdetben nincs rájuk szükség.
  Annak aki meg akarja szerezni a hiányzó gazdasági műveltséget vagy át akarja adni másoknak, nem kell 5-10 könyvnél többet elolvasnia vagy ajánlania. Aki ezt kiegészíti minimális tőzsdei ismeretekkel annak sokkal jobb rálátása lesz a gazdaságra és a politikára is...
  Itt már naprakész és gyakorlati képet kap az ember a gazdaságról és ezen keresztül, ha akarja, ha nem a politikáról a társadalomról és így tovább.

  Ha úgy döntesz, hogy innen nem mész tovább, akkor is nyertél!

  Válaszd ki a neked legszimpatikusabb eszközt és programot!

  A kereskedés felülete valamilyen számítógépes program, ami lehet független és módosítatlan, független és a bróker cég által módosított, valamint lehet a brókercég dedikált programja. Mindezek elérhetőek számítógépre, mobileszközre és böngészőkre is. 

  Ha úgy döntesz, hogy innen nem mész tovább, akkor is nyertél!

  Elemezz és kereskedj!

  Annak aki meg akarja szerezni a hiányzó gazdasági műveltséget vagy át akarja adni másoknak, nem kell 5-10 könyvnél többet elolvasnia vagy ajánlania. Aki ezt kiegészíti minimális tőzsdei ismeretekkel annak sokkal jobb rálátása lesz a gazdaságra és a politikára is...
  Vajon ha valakinek a deviza hitel felvételekor mutattak volna egy ábrát a forint és a svájci frank alakulásáról, mennyire gondolta volna át a dolgot? Ugyanis itt nem történt semmi rendkívüli. A forint és a svájci frank rosszabbak mint a sínek matematika órán, mert ezek még a végtelenben sem találkoznak.   
  Ha valaki csak egyszer is megnézte, hogy mennyit estek az atomenergia cégek részvényei, soha többet nem fogja azt gondolni, hogy most atomerőművet építeni épelméjű dolog.
  Ha az emberek több chartot nézegetnének, a politikusok is kénytelenek lennének értelmesebben viselkedni és az emberek véleményét sem a párt hova tartozásik határozná meg. Lenne nekik egyszerű, önálló véleményük, ami racionálisan, matematikailag is bizonyítható. 

  Ha úgy döntesz, hogy innen nem mész tovább, akkor is nyertél!

  Ha ezeken a lépéseken végig mentél már el tudod dönteni, hogy a forex neked való-e.
Ha úgy döntesz, hogy innen nem mész tovább, akkor is nyertél!
Ha úgy döntesz tovább mész, akkor befizetheted az első befektetésedet akkor, amikor mások, akik össze-vissza csinálták már el is bukták.  

  További bejegyzések Forex témában

  További bejegyzések Kriptovaluta témában


  Forex hierarchia | forex | befektetés | pénzügyi elemzés
Hozzászólások 0 Találatok: 555  

2016.05.05 14:28:53


  A forex (foreign exchange = külföldi kereskedés -valutával) alapvetően devizapárok kereskedelmét jelenti.
A valuta valamely ország törvényes fizetőeszköze. A deviza pedig valamilyen valutára szóló követelés. Ha egyszerűen akarnám megfogalmazni akkor azt mondanám, hogy a valuta készpénz, a deviza pedig számlapénz.    A kereskedés egy brókercégen keresztül történik ami, mint minden pénzügyi tranzakcióban, egy közvetítő pénzintézet szerepét tölti be.

  A kereskedés felülete valamilyen számítógépes program, ami lehet független és módosítatlan, független és a bróker cég által módosított, valamint lehet a brókercég dedikált programja. Mindezek elérhetőek számítógépre, mobileszközre és böngészőkre is. 

  A devizapár kereskedés nagyon hasonlít a pénzváltásra. Egyébként a foreign exchange magyar kifejezéssel élve pénzváltást jelent.
  Ha azt gondoljuk, hogy a dollár erősödni fog akkor veszünk belőle olcsóbban majd visszaváltjuk drágábban. Ezt longolásnak hívják amikor a piac emelkedésére játszunk.  
  Ha van dollárunk és úgy gondoljuk, hogy esni fog, akkor vehetünk rajta forintot majd amikor esik visszaváltjuk dollárra. Ezt hívják shortolásnak, amikor a piac esésére játszunk. 

  Ugyanez természetesen a forexen sokkal dinamikusabb és bonyolultabb. Az árak nem naponta, hanem pillanatról-pillanatra változnak, illetve a pénzt a brókertől kölcsönözzük és csak a tranzakció után számolunk el. A bróker jutaléka is ebből a tranzakcióból származik, illetve ez teszi lehetővé, hogy tőkeáttéttel tudjunk kereskedni.

  A tőkeáttétel teszi egyáltalán lehetővé a kereskedést egy kisbefektető számára.
A brókercégek a kereskedési tételt mindig lotban (árutétel) számolják ami 100.000 egység a kérdéses valutából. Ha valaki dollárban szeretne kereskedni akkor ez 100.000 dollárt vagyis jelenleg 27.389.287 forintot jelent. Mivel ritkán tart ennyi pénzt az ember a sublótban, ezért a legtöbb ember számára a tőzsdei kereskedés ezen a ponton be is fejeződne. 
Itt jönnek be a képbe az osztott lotok:
-1 lot / 1:1 / 100.000 egység a bázisdevizából
-1 mini-lot / 1:10 / 10.000 egység a bázisdevizából
-1 micro-lot /1:100 / 1000 egység a bázisdevizából
-és így tovább a legnagyobb áttétek mindig brókercégenként változnak
Ez teszi lehetővé, hogy akár néhány tíz dolláros ajándék számlával is tudjunk kereskedni.

  Természetesen az áttét nem csak a kisebb pénzzel való kereskedést teszi lehetővé, hanem azt is, hogy kevesebb pénzzel többet keressünk. ugyanakkor ennek van egy másik oldala is, mert ezáltal többet is veszíthetünk. Mivel a bróker számla nem mehet negatívba, ezért a bróker a tőkeáttétel mértékében megállapít egy letétet (margin) ami alá nem eshet a számla. Ha a veszteség eléri a letétet akkor kapunk egy letét feltöltési felszólítást (margin call). Itt vagy feltöltjük a számlát vagy a bróker lezárja a kereskedést. 
Tehát nem lehet egy adott összeggel, akármekkora áttéttel, agy nélkül kereskedni, mert az árfolyammozgás elviszi a tőkénket.

  "Ha nagyobb a büszkeség, nagyobb a bukás."
  Csillagok Háborúja: A Sith-ek Bosszúja
  Dooku gróf

  Ez után jöhet a megfelelő brókercég kiválasztása, illetve célszerű megismerkednünk a forex hierarchiájával is.

  További bejegyzések Forex témában

  További bejegyzések Kriptovaluta témában


  forex | befektetés | pénzügyi elemzés
Hozzászólások 0 Találatok: 513  

7. oldal / 70
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>