Címlap Blog zoli Lelki erő - Az összeesküvés elméletek - Társadalmi csoportok

2016.07.04 19:37:07
zoli


  Minden társadalmi csoportnak megvan a maga sajátságos kapcsolata a természetes összeesküvésekkel és a mesterséges összeesküvés elméletekkel.
A kapcsolatot néhány fő szempontból fogom vizsgálni, hogy az adott társadalmi csoport:
-hogyan sző természetes összeesküvést.
-milyen mesterséges összeesküvést gyárt.
-hogyan vizsgál meg egy adott összeesküvés elméletet.
-és végül, ezt külön tárgyalom, milyen mesterséges összeesküvésben hisz. 

  A társadalom felosztása"Az emberi társadalom négy osztályát Én teremtettem az anyagi természet három kötőereje és a rájuk jellemző munka szerint. Tudd meg, hogy bár Én vagyok e rendszer alkotója, Én mégis nem cselekvő és változatlan vagyok!"
Bhagavad-gítá 4. fejezet, 13. vers.

  A történelem során sokféle módon osztották fel a társadalmat csoportokra.
Szerintem a legjobb a védikus varnásrama modell.
  A védikus tudás az ősi tudás Indiában fennmaradt része.
  A varnásrama (a varna társadalmi rendet az ásrama pedig életrendet jelent) modell valós tulajdonságok alapján dolgozta ki a különféle társadalmi csoportok elméletét. Ez különböztette meg a kasztrendszertől, ami figyelmen kívül hagyta a természetet és csak a születési előjogokkal számolt.

  E szerint négy társadalmi rend van: tanácsadók (bráhmana), vezetők (ksatriya), gazdálkodók (vaisya) és mesteremberek (súdra).
  Nyugaton azt mondanánk, hogy ezek a papok, a harcosok, a kereskedők és a munkások. 
De a nyugati modellhez képest itt van két fontos eltérés. 
A védikus varnásrama elmélet nem a születési előjogokat veszi figyelembe hanem a természetet, ebből adódóan egy jóval cizelláltabb rendszerről van szó. Voltaképpen pszichoprofil pontosságig meghatározza az adott társadalmi rend motivációját és funkcióját, az élet minden területére kiterjedően.

  A varnásrama modellt legtömörebben a Bhagavad-gítá (a Legfeslőbb Szózata) tartalmazza, a puránák (az ősi történelem) bontják ki és legrészletesebben a dharma-sásztrában található meg ami nem egy adott írás, hanem egy tematikus válogatás.

  A tanácsadók (Lelki vezetők -lelki pásztorok, papok, szerzetesek.) 

  Ha a papi értelmiség sző összeesküvést akkor azt a lelki tudás megszerzéséért vagy eltitkolásáért teszi. 
  Formája a szerzetesi közösségekben való kémkedés, dezinformálás, a hatalmi pozíciók képesség nélküli megszerzése.
  Napjaink egyik legszomorúbb ilyen törekvése a papok által elkövetett szexuális bűncselekmények eltusolása. 

  Ajánlott film a témában - Tom McCarthy: Spotlight - IMDB adatlap

  A papi értelmiség eredeti természetét illetően érdektelen a mesterséges összeesküvések gyártásában, nem is hisz bennük. Ehhez túl jól átlátják a társadalmat és a történelmet. 
Közel-keleten is de különösen nyugaton sok olyan ember keveredett bele a papi rendbe aki természetét tekintve nem papi értelmiség, rájuk az alábbi társadalmi csoportok természete hat. Ennek ellenére az alábbi gyártott elméletek hozzájuk kötődnek.
  A politikai papság által gyártott elméletek vallások leágaztatására, elkülönítésére, más vallások relativizálására összpontosítanak, illetve a lelki felhatalmazottság az arisztokráciára való átvitelére és az ezen keresztüli társadalmi kontrollra.

  A papi értelmiség tudás alapon vizsgál egy adott összeesküvés elméletet.
Mennyire egyeztethető össze az ősi szövegekkel, az ősi történelemmel. mennyire tapasztalható, vizsgálható és logikus. 

  Vezetők (Társadalmi vezetők -uralkodók, arisztokrácia, vezetése az államnak, adminisztrációnak, a katonaságnak és a rendfenntartásnak.)

  Az arisztokrácia a hatalom megtartásáért és megszerzéséért sző összeesküvést. Ez az intrikus magatartás az arisztokráciára mindig is jellemző volt.
Formája a hírszerzés és a dezinformálás. Ezek örök klasszikusok, mind a mai napig használják őket a politikában és a harcászatban.
  A leghíresebb eset amikor egy titkosszolgálat túltolta a biciklit a Snowden ügy volt, ahol edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség vezető tanácsadója és egyéb hasonló címek birtokosa, nyilvánosságra hozott néhány lehallgatási projektet.

  Ajánlott film a témában - Laura Poitras: Citizenfour - IMDB adatlap

  Ha az arisztokrácia gyárt összeesküvés elméletet, akkor az más nemzetek, nemesi családok, pártok, politikusok és az állampolgárok ellen irányuló dezinformálás. 
Ezek közül értelemszerűen az állampolgárok dezinformálása a leglátványosabb. Legnagyobb részük a nemzeti identitást és a társadalom működését szervezi meg de áthatja a politikai kommunikációt és a választási kampányokat is. Ezeknek a fenntartása természetesen szükséges de ennek nem muszáj összeesküvés elméleteken, félelem- és gyűlöletkeltésen alapulnia.
Egy másik közkedvelt összeesküvés elmélet technika a balul elsült politikai folyamatok elmaszkolása, a felelősség átvitele egy másik társadalmi csoportra.

  Ajánlott tanulmány a témában - Political Capital: A magyar szélső jobb oldal kapcsolata a Kremllel - Political Capital

  A vezetők hatalmi alapon vizsgálnak egy adott összeesküvés elméletet.
Mivel közel vannak a tűzhöz praktikusan a titkos szolgálatokat vagy egyéb kapcsolatokat használnak erre a célra.

  Gazdálkodók (Gazdasági vezetők -mező-, árú- és pénz-gazdaság valamint természet-, állat-, növény-védelem.)

  A gazdálkodók pénzügyi, gazdasági hatalomért indítanak összeesküvéseket.
  Ennek formája az gazdasági és ipari kémkedés, technológia lopás.

  Ajánlott film a témában - Cosima Dannoritzer: A Villanykörte Összeesküvés - IMDB adatlap

  Gazdálkodók összeesküvés elméleteket akkor gyártanak, ha távol akarják tartani az embereket a gazdaság bizonyos részeitől. Illetve általánosan dezinformálják a társadalmat gazdasági, pénzügyi műveltségben. Valamint rosszul végződő gazdasági machinációkat lepleznek el vele.

  A gazdálkodók pénzügyi, könyvelési, technológiai alapon vizsgálnak egy adott összeesküvés elméletet.
Az ő világukban nincsenek leleplezhetetlen összeesküvések, mivel a pénz mindenhol nyomot hagy, a számok nem hazudnak. Mivel érdekeltek az ipari kémkedésben, gyorsan képesek információkat ellenőrizni.

  Mesteremberek (A szakmák képviselői -más társadalmi rend asszisztenciái, munkásosztály.)

  Ha az átlagember összeesküvést sző akkor az az előnyök megszerzésére irányul, általában a kapcsolati tőkét váltják pozícióra, hatalomra és pénzre. 
Ez természetéből adódóan kicsi érdekszférákra, gyakorlatilag törzsekre oszlik. 
  Amikor valaki ezt a törzsi mentalitást nem tudja értékelni, még ha nincsenek is erőforrásai, mentálisan akkor is a többi társadalmi csoporthoz tartozik.

  A tömegre nem jellemző, hogy összeesküvés elméleteket gyártana, inkább fogyasztó ezen a téren.
  Illetve meglévő elméleteket használ fel két fő okból..
  Leplezi vele a maga saját természetes összeesküvéseit. Ez a tömegember kezében működik a legkevésbé kifinomultan. Néhány elméletet használnak erre a célra és nagyon átlátszó módon. 
  Mivel az átlagember van társadalmilag legalul és a legkevesebb beleszólása van az élete alakulásába, sokszor érzi úgy, hogy az élete alakulásában nem neki, hanem más társadalmi csoportoknak van felelőssége. 
Mások hibáztatása, minden mesterséges összeesküvés elmélet melegágya. 

  Az átlagember történelmi alapon vizsgál egy adott összeesküvés elméletet.
Mivel nincsenek erőforrásaik, számukra az összeesküvés elméletek nem vizsgálhatóak a jelenben. Hosszú időnek kell eltelnie, amíg egy elméletről kideríthető, hogy mi volt a tartalma, ha ez egyáltalán lehetséges. 

  A vezető rétegek és a tömeg típusos víziói

  A vezető rétegek mindig lefelé vizionálják a mesterséges összeesküvés elméleteket.
Ennek egyszerű okai vannak, mivel mindenki alattuk van és ma már rendszerint együttműködnek egymással, nehezen tudnának hinni olyan elméletekben, amikben felettük uralkodik valaki. 
Ezért az összeesküvők mindig démonikus, alantas származású és civilizálatlan, gazdaságilag műveletlen és szegény emberek.

  Ha a vezető réteg antiszemita, akkor a zsidók, alantas származású ember korcsok, ostobák, civilizálatlanok és kulturálatlanok, gazdaságilag és technológiailag is fejletlenek.
Tehetségtelenek és visszataszítóak. Nem veszélyesek, egyedüli veszélyforrás az lehet, hogy sokan vannak.

  A tömegember az egyetlen, amelyik felfelé vizionálja az összeesküvéseket. 
  Ha a gazdálkodókra irányul, akkor szuper gazdag, technológiailag rendkívül fejlett de kicsi közösségekre fókuszál.
  Ha ez a vezetőkre irányul, akkor szuperhatalommal rendelkező, titkos politikai vagy arisztokrata erőkre fókuszál. Akik már nem a pénzt, hanem a hatalmat akarják.Először regionálisan szervezik meg, aztán összevonják a Világkormány intézményébe.
  Ha ez a papi értelmiségre, vallási vezetőkre irányul, akkor a fenti két csoportot felhasználó démonikus elitre fókuszál. Ők a pénzen és a hatalmon túl elsősorban próféciákat akarnak valóra váltani, illetve befolyásolni, a saját céljaikra felhasználni, hogy valamilyen démonikus világrendet építsenek fel.
  A legjobb mesterséges összeesküvés elmélet mindig az amit nem lehet megcáfolni. Egy olyan szuper titkos összeesküvés ami annyira titkos, hogy szinte semmi jele nincsen. Ez bizonyítja a létét is, kitervelői annyira ügyesek, hogy nem hagynak nyomot maguk után. 
Ez az elmélet a földönkívüli vagy az üreges földben élő teremtményekre fókuszál. Ők irányítják a vallási vezetőket, a politikusokat, az üzleti életet és a teljes emberi társadalmat, kivéve természetesen az összeesküvést leleplező csoport vallását, vezetőt és tagjait, akik kiválasztottak, hogy megbuktassák az idegen lényeket. 

  Ha a tömegember antiszemita, akkor a zsidók, tiszta vérvonalúak, rendkívül intelligensek, fejlett civilizációval és kultúrával rendelkeznek, szuper gazdagok és high end technológiával rendelkeznek.
Nagyon tehetségesek és szépek, felülreprezentáltak a művészetekben, így próbálják mérgezni a társadalmat. 
Rendkívül veszélyesek. A számuk egy nagyon szűk elitre korlátozódik, ott vannak minden kulcsfontosságú pozícióban. 

  A XVII-XVIII. századtól éledő nacionalizmusban a különböző társadalmi csoportok rasszista elméleteit összefésülték, minden használható elmélet jól jön alapon. Így fordulhatott elő, hogy a zsidók egy összetett mondaton belül voltak egyszerre intelligens elit és ostoba tömeg. 

  A kellemetlen igazság

  Ahogy az emberek az összeesküvésekhez viszonyulnak, az leleplezi a valós természetüket, mentalitásukat, valamint azt, hogy metafizikailag melyik társadalmi csoporthoz (varna) tartoznak.

  A tömegember maga fölé pozicionálja a mesterséges összeesküvés elméleteket. Egy szuper titkos, gazdag, kis számú elit által szőtt technológiai összeesküvés áldozatának érzi magát.
  Nem a történelem segítségével vizsgálja meg az adott elméletet, pedig a történelemben nagyon jól látszanak a különféle hatalmi, manipulációs erővonalak. Paradox módon napjaink összeesküvés elméleteihez a legjobb megoldó kulcs az antik műveltség, ami zseniálisan leírja, hogy is működnek ezek az érdekkörök.
  A tömegember a saját felelősségét porlasztja vagy helyezi át más csoportra. Furcsa módon ez a csoport nem akadályozza őt közvetlenül, sikertelensége nem rajtuk múlt, ahogy akkor sem lenne neki jobb ha ez a csoport eltűnne. De mivel az összeesküvés elmélet és a negatív sors esemény egyszerre van jelen, ok-okozatnak tűnnek. egyszerűen könnyebb valaki mást hibáztatni.
  Így az emberek bezárják magukat egy másik csoport ellen folytatott harc miatt, a saját csoportjukba, a saját törzsi közegükbe.
Ez egyben bezárja a logika útját is és az öngerjesztő elméletek elszabadulnak mint egy hajóágyú. Innentől ha a törzsnek igaza van, akkor igaza van, ha tévedett, akkor is igaza lett volna csak becsapták. 
Itt az érvelés átcsap identitásba:
-Mi a kékek és a zöldek ellenségek vagyunk, mert a kék és a zöld szín szemben vannak egymással.
-Semmilyen színpalettán nem állnak szemben egymással.
-Pont úgy beszélsz mint egy szürke.

  A cikksorozat hamarosan folytatódik...

  Ajánlott cikkek

  Lelki erő - Az összeesküvés elméletek cikksorozat   lelki erő | Az összeesküvés elméletek | Társadalmi csoportok
 

Válasz erre a bejegyzésre
Felhasználónév:

E-mail:

  Írja be a bal oldalt látható szöveget: