Címlap Blog Címke: lelki erő


Címke: lelki erő

2016.07.04 19:37:07
zoli


  Minden társadalmi csoportnak megvan a maga sajátságos kapcsolata a természetes összeesküvésekkel és a mesterséges összeesküvés elméletekkel.
A kapcsolatot néhány fő szempontból fogom vizsgálni, hogy az adott társadalmi csoport:
-hogyan sző természetes összeesküvést.
-milyen mesterséges összeesküvést gyárt.
-hogyan vizsgál meg egy adott összeesküvés elméletet.
-és végül, ezt külön tárgyalom, milyen mesterséges összeesküvésben hisz. 

  A társadalom felosztása"Az emberi társadalom négy osztályát Én teremtettem az anyagi természet három kötőereje és a rájuk jellemző munka szerint. Tudd meg, hogy bár Én vagyok e rendszer alkotója, Én mégis nem cselekvő és változatlan vagyok!"
Bhagavad-gítá 4. fejezet, 13. vers.

  A történelem során sokféle módon osztották fel a társadalmat csoportokra.
Szerintem a legjobb a védikus varnásrama modell.
  A védikus tudás az ősi tudás Indiában fennmaradt része.
  A varnásrama (a varna társadalmi rendet az ásrama pedig életrendet jelent) modell valós tulajdonságok alapján dolgozta ki a különféle társadalmi csoportok elméletét. Ez különböztette meg a kasztrendszertől, ami figyelmen kívül hagyta a természetet és csak a születési előjogokkal számolt.

  E szerint négy társadalmi rend van: tanácsadók (bráhmana), vezetők (ksatriya), gazdálkodók (vaisya) és mesteremberek (súdra).
  Nyugaton azt mondanánk, hogy ezek a papok, a harcosok, a kereskedők és a munkások. 
De a nyugati modellhez képest itt van két fontos eltérés. 
A védikus varnásrama elmélet nem a születési előjogokat veszi figyelembe hanem a természetet, ebből adódóan egy jóval cizelláltabb rendszerről van szó. Voltaképpen pszichoprofil pontosságig meghatározza az adott társadalmi rend motivációját és funkcióját, az élet minden területére kiterjedően.

  A varnásrama modellt legtömörebben a Bhagavad-gítá (a Legfeslőbb Szózata) tartalmazza, a puránák (az ősi történelem) bontják ki és legrészletesebben a dharma-sásztrában található meg ami nem egy adott írás, hanem egy tematikus válogatás.

  A tanácsadók (Lelki vezetők -lelki pásztorok, papok, szerzetesek.) 

  Ha a papi értelmiség sző összeesküvést akkor azt a lelki tudás megszerzéséért vagy eltitkolásáért teszi. 
  Formája a szerzetesi közösségekben való kémkedés, dezinformálás, a hatalmi pozíciók képesség nélküli megszerzése.
  Napjaink egyik legszomorúbb ilyen törekvése a papok által elkövetett szexuális bűncselekmények eltusolása. 

  Ajánlott film a témában - Tom McCarthy: Spotlight - IMDB adatlap

  A papi értelmiség eredeti természetét illetően érdektelen a mesterséges összeesküvések gyártásában, nem is hisz bennük. Ehhez túl jól átlátják a társadalmat és a történelmet. 
Közel-keleten is de különösen nyugaton sok olyan ember keveredett bele a papi rendbe aki természetét tekintve nem papi értelmiség, rájuk az alábbi társadalmi csoportok természete hat. Ennek ellenére az alábbi gyártott elméletek hozzájuk kötődnek.
  A politikai papság által gyártott elméletek vallások leágaztatására, elkülönítésére, más vallások relativizálására összpontosítanak, illetve a lelki felhatalmazottság az arisztokráciára való átvitelére és az ezen keresztüli társadalmi kontrollra.

  A papi értelmiség tudás alapon vizsgál egy adott összeesküvés elméletet.
Mennyire egyeztethető össze az ősi szövegekkel, az ősi történelemmel. mennyire tapasztalható, vizsgálható és logikus. 

  Vezetők (Társadalmi vezetők -uralkodók, arisztokrácia, vezetése az államnak, adminisztrációnak, a katonaságnak és a rendfenntartásnak.)

  Az arisztokrácia a hatalom megtartásáért és megszerzéséért sző összeesküvést. Ez az intrikus magatartás az arisztokráciára mindig is jellemző volt.
Formája a hírszerzés és a dezinformálás. Ezek örök klasszikusok, mind a mai napig használják őket a politikában és a harcászatban.
  A leghíresebb eset amikor egy titkosszolgálat túltolta a biciklit a Snowden ügy volt, ahol edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség vezető tanácsadója és egyéb hasonló címek birtokosa, nyilvánosságra hozott néhány lehallgatási projektet.

  Ajánlott film a témában - Laura Poitras: Citizenfour - IMDB adatlap

  Ha az arisztokrácia gyárt összeesküvés elméletet, akkor az más nemzetek, nemesi családok, pártok, politikusok és az állampolgárok ellen irányuló dezinformálás. 
Ezek közül értelemszerűen az állampolgárok dezinformálása a leglátványosabb. Legnagyobb részük a nemzeti identitást és a társadalom működését szervezi meg de áthatja a politikai kommunikációt és a választási kampányokat is. Ezeknek a fenntartása természetesen szükséges de ennek nem muszáj összeesküvés elméleteken, félelem- és gyűlöletkeltésen alapulnia.
Egy másik közkedvelt összeesküvés elmélet technika a balul elsült politikai folyamatok elmaszkolása, a felelősség átvitele egy másik társadalmi csoportra.

  Ajánlott tanulmány a témában - Political Capital: A magyar szélső jobb oldal kapcsolata a Kremllel - Political Capital

  A vezetők hatalmi alapon vizsgálnak egy adott összeesküvés elméletet.
Mivel közel vannak a tűzhöz praktikusan a titkos szolgálatokat vagy egyéb kapcsolatokat használnak erre a célra.

  Gazdálkodók (Gazdasági vezetők -mező-, árú- és pénz-gazdaság valamint természet-, állat-, növény-védelem.)

  A gazdálkodók pénzügyi, gazdasági hatalomért indítanak összeesküvéseket.
  Ennek formája az gazdasági és ipari kémkedés, technológia lopás.

  Ajánlott film a témában - Cosima Dannoritzer: A Villanykörte Összeesküvés - IMDB adatlap

  Gazdálkodók összeesküvés elméleteket akkor gyártanak, ha távol akarják tartani az embereket a gazdaság bizonyos részeitől. Illetve általánosan dezinformálják a társadalmat gazdasági, pénzügyi műveltségben. Valamint rosszul végződő gazdasági machinációkat lepleznek el vele.

  A gazdálkodók pénzügyi, könyvelési, technológiai alapon vizsgálnak egy adott összeesküvés elméletet.
Az ő világukban nincsenek leleplezhetetlen összeesküvések, mivel a pénz mindenhol nyomot hagy, a számok nem hazudnak. Mivel érdekeltek az ipari kémkedésben, gyorsan képesek információkat ellenőrizni.

  Mesteremberek (A szakmák képviselői -más társadalmi rend asszisztenciái, munkásosztály.)

  Ha az átlagember összeesküvést sző akkor az az előnyök megszerzésére irányul, általában a kapcsolati tőkét váltják pozícióra, hatalomra és pénzre. 
Ez természetéből adódóan kicsi érdekszférákra, gyakorlatilag törzsekre oszlik. 
  Amikor valaki ezt a törzsi mentalitást nem tudja értékelni, még ha nincsenek is erőforrásai, mentálisan akkor is a többi társadalmi csoporthoz tartozik.

  A tömegre nem jellemző, hogy összeesküvés elméleteket gyártana, inkább fogyasztó ezen a téren.
  Illetve meglévő elméleteket használ fel két fő okból..
  Leplezi vele a maga saját természetes összeesküvéseit. Ez a tömegember kezében működik a legkevésbé kifinomultan. Néhány elméletet használnak erre a célra és nagyon átlátszó módon. 
  Mivel az átlagember van társadalmilag legalul és a legkevesebb beleszólása van az élete alakulásába, sokszor érzi úgy, hogy az élete alakulásában nem neki, hanem más társadalmi csoportoknak van felelőssége. 
Mások hibáztatása, minden mesterséges összeesküvés elmélet melegágya. 

  Az átlagember történelmi alapon vizsgál egy adott összeesküvés elméletet.
Mivel nincsenek erőforrásaik, számukra az összeesküvés elméletek nem vizsgálhatóak a jelenben. Hosszú időnek kell eltelnie, amíg egy elméletről kideríthető, hogy mi volt a tartalma, ha ez egyáltalán lehetséges. 

  A vezető rétegek és a tömeg típusos víziói

  A vezető rétegek mindig lefelé vizionálják a mesterséges összeesküvés elméleteket.
Ennek egyszerű okai vannak, mivel mindenki alattuk van és ma már rendszerint együttműködnek egymással, nehezen tudnának hinni olyan elméletekben, amikben felettük uralkodik valaki. 
Ezért az összeesküvők mindig démonikus, alantas származású és civilizálatlan, gazdaságilag műveletlen és szegény emberek.

  Ha a vezető réteg antiszemita, akkor a zsidók, alantas származású ember korcsok, ostobák, civilizálatlanok és kulturálatlanok, gazdaságilag és technológiailag is fejletlenek.
Tehetségtelenek és visszataszítóak. Nem veszélyesek, egyedüli veszélyforrás az lehet, hogy sokan vannak.

  A tömegember az egyetlen, amelyik felfelé vizionálja az összeesküvéseket. 
  Ha a gazdálkodókra irányul, akkor szuper gazdag, technológiailag rendkívül fejlett de kicsi közösségekre fókuszál.
  Ha ez a vezetőkre irányul, akkor szuperhatalommal rendelkező, titkos politikai vagy arisztokrata erőkre fókuszál. Akik már nem a pénzt, hanem a hatalmat akarják.Először regionálisan szervezik meg, aztán összevonják a Világkormány intézményébe.
  Ha ez a papi értelmiségre, vallási vezetőkre irányul, akkor a fenti két csoportot felhasználó démonikus elitre fókuszál. Ők a pénzen és a hatalmon túl elsősorban próféciákat akarnak valóra váltani, illetve befolyásolni, a saját céljaikra felhasználni, hogy valamilyen démonikus világrendet építsenek fel.
  A legjobb mesterséges összeesküvés elmélet mindig az amit nem lehet megcáfolni. Egy olyan szuper titkos összeesküvés ami annyira titkos, hogy szinte semmi jele nincsen. Ez bizonyítja a létét is, kitervelői annyira ügyesek, hogy nem hagynak nyomot maguk után. 
Ez az elmélet a földönkívüli vagy az üreges földben élő teremtményekre fókuszál. Ők irányítják a vallási vezetőket, a politikusokat, az üzleti életet és a teljes emberi társadalmat, kivéve természetesen az összeesküvést leleplező csoport vallását, vezetőt és tagjait, akik kiválasztottak, hogy megbuktassák az idegen lényeket. 

  Ha a tömegember antiszemita, akkor a zsidók, tiszta vérvonalúak, rendkívül intelligensek, fejlett civilizációval és kultúrával rendelkeznek, szuper gazdagok és high end technológiával rendelkeznek.
Nagyon tehetségesek és szépek, felülreprezentáltak a művészetekben, így próbálják mérgezni a társadalmat. 
Rendkívül veszélyesek. A számuk egy nagyon szűk elitre korlátozódik, ott vannak minden kulcsfontosságú pozícióban. 

  A XVII-XVIII. századtól éledő nacionalizmusban a különböző társadalmi csoportok rasszista elméleteit összefésülték, minden használható elmélet jól jön alapon. Így fordulhatott elő, hogy a zsidók egy összetett mondaton belül voltak egyszerre intelligens elit és ostoba tömeg. 

  A kellemetlen igazság

  Ahogy az emberek az összeesküvésekhez viszonyulnak, az leleplezi a valós természetüket, mentalitásukat, valamint azt, hogy metafizikailag melyik társadalmi csoporthoz (varna) tartoznak.

  A tömegember maga fölé pozicionálja a mesterséges összeesküvés elméleteket. Egy szuper titkos, gazdag, kis számú elit által szőtt technológiai összeesküvés áldozatának érzi magát.
  Nem a történelem segítségével vizsgálja meg az adott elméletet, pedig a történelemben nagyon jól látszanak a különféle hatalmi, manipulációs erővonalak. Paradox módon napjaink összeesküvés elméleteihez a legjobb megoldó kulcs az antik műveltség, ami zseniálisan leírja, hogy is működnek ezek az érdekkörök.
  A tömegember a saját felelősségét porlasztja vagy helyezi át más csoportra. Furcsa módon ez a csoport nem akadályozza őt közvetlenül, sikertelensége nem rajtuk múlt, ahogy akkor sem lenne neki jobb ha ez a csoport eltűnne. De mivel az összeesküvés elmélet és a negatív sors esemény egyszerre van jelen, ok-okozatnak tűnnek. egyszerűen könnyebb valaki mást hibáztatni.
  Így az emberek bezárják magukat egy másik csoport ellen folytatott harc miatt, a saját csoportjukba, a saját törzsi közegükbe.
Ez egyben bezárja a logika útját is és az öngerjesztő elméletek elszabadulnak mint egy hajóágyú. Innentől ha a törzsnek igaza van, akkor igaza van, ha tévedett, akkor is igaza lett volna csak becsapták. 
Itt az érvelés átcsap identitásba:
-Mi a kékek és a zöldek ellenségek vagyunk, mert a kék és a zöld szín szemben vannak egymással.
-Semmilyen színpalettán nem állnak szemben egymással.
-Pont úgy beszélsz mint egy szürke.

  A cikksorozat hamarosan folytatódik...

  Ajánlott cikkek

  Lelki erő - Az összeesküvés elméletek cikksorozat 


  lelki erő | Az összeesküvés elméletek | Társadalmi csoportok
Hozzászólások 0Találatok: 641  

2016.06.14 08:35:41
zoli


  Az összeesküvés eredetileg egy történelmi fogalom ami arra utal, hogy egy esemény véletlennek tűnő elemei mögött tudatos és természetéből adódóan titkos, szűk körű szervezés áll. 
Összeesküvésekben igazán bővelkedik a történelem, úgy tűnik erősen hozzátartozik az ember természetéhez. Aki nem hiszi, csapjon fel egy történelem könyvet.

  Az összeesküvés elméletek típusai  Az összeesküvés elméletek négy természetes formája

  Amíg a véletlennek tűnő elemek mögötti szervezés feltételezett, addig összeesküvés elméletről beszélünk. Egy összeesküvést nagyon nehéz valós időben leleplezni, hiszen a természetéből adódóan rejtőzködni próbál. 
  Konteókkal tele van a világ, különösen most az internet korában, ha akartjuk ha nem lépten-nyomon konteókba botlunk.

  Ha az elmélet bizonyítása megbukik, akkor az elmélet is okafogyottá válik.
  Ugyanakkor az elmélet tovább élhet, hiszen nem lehet bizonyítani valaminek a nem létezését, így pusztán logikailag nem lehet megmondani, hogy az elmélet volt rossz vagy az összeesküvés volt nagyon jól megtervezett.
Ezt a problémát csak az oldja meg, ha az elméletet kifejezetten sikerül megcáfolni, bizonyítani, hogy az elmélet volt hibás.

  Ha az elméletet sikerül bizonyítani, akkor valójában összeesküvés gyakorlatról kell beszélnünk, hiszen az elképzelés nem elmélet többé.
  Erre a cikksorozat további részeiben bőven adok majd példákat.

  Ezek az elméletek és bizonyításuk általában centralizáltak és valamely hatalmi ághoz tartoznak. Kivételt képeznek ez alól a független történészek és az oknyomozó újságírók, akik egyénileg is le tudnak leplezni vagy éppen meg tudnak cáfolni összeesküvéseket.

  Ha csak ez a négy stáció létezne, a világ egy sokkal egyszerűbb és békésebb hely lenne, azonban vannak olyan összeesküvés mechanizmusok amik bonyolítják a helyzetet.

  Ál-összeesküvés elméletek

  Sokkal elterjedtebbek az ál-összeesküvés elméletek. 
Ezek olyan eseményeket próbálnak elrejteni, amiket az érintett felek minimum nem szeretnének neon reklámozni, szélsőséges esetben valós összeesküvésről próbálja meg elterelni a figyelmet. Valamint dezinformálni akarnak egy közösséget, hogy egy bizonyos értékrendet sajátítsanak el és a szerint cselekedjenek. Ide tartoznak az értékesítéssel kapcsolatos konteók is, amik kreálnak vagy felnagyítanak egy problémát, amit nem túl meglepő módon valami különleges és drága módon meg is tudnak oldani.
  Ez utóbbira egy jó példa, hogy az élelmiszergyártók a különféle mentes termékekkel eddig csak azokat érték el, akiknek szükségük volt rájuk, mert egy adott összetevőre érzékenyek voltak. Így egy valós de szűk piaci igényt szolgáltak ki. Szerették volna bővíteni a vásárló kört de nem volt nagyságrendekkel több élelmiszer összetevő érzékeny ember. Ezért kitalálták, hogy ezek az összetevők mindenkire nézve károsak mert felhalmozódnak. Az első tünet megjelenése már akut állapot, így a felhalmozódás időszaka is voltaképpen egy tünetmentes betegségnek tekinthető. Így sikerült elérni, hogy az USA-ban a népesség 11%-a vásárol gluténmentes élelmiszereket, miközben csak a népesség 1%-a glutén érzékeny. És természetesen a glutén önmagában, az arra nem érzékeny emberekre nézve nem veszélyes és felhalmozódni sem tud.

  Az ál-összeesküvés elméletek is centralizáltak és valamilyen hatalmi vagy üzleti ág teríti őket.

  Ajánlott cikk a témában - Index - Mentes = egészséges?

  Önjáró összeesküvés elméletek

  A legelterjedtebb összeesküvés elméleteket önhatalmúlag önjáró összeesküvés elméleteknek hívom.
Ezek olyan bizonyítatlan, nem széles körűen megcáfolt vagy ál-összeesküvés elméletek, amik önálló életre keltek.
  Az 1880-as években Otto von Bismarck úgy kezdte el egyesíteni a német területeket, hogy egy külső, elképzelt ellenséget kreált, ami el akarja pusztítani a születő német egységet. Ez egy idegen, láthatatlan hatalom, ami ellen csak egységes fellépéssel lehet harcolni. Bismarck halála után a mítosz tovább élt és fejlődött. Az emberek a sorozatos rossz döntésekért és sorscsapásokért az idegen összeesküvőket okolták. És az idegenek lassan arcot öltöttek, a zsidó emberek arcát. Az ekkor hatalomra kerülő Hitler pedig megértette ezt az igényt, a nép nyelvén beszélt és a végletekig korbácsolta a félelemet a zsidó összeesküvéstől.

  Az önjáró összeesküvés elméletek decentralizáltak, a tömegember alakítja akarva-akaratlanul.
Az tartja őket életben, hogy az emberek szeretnének belelátni olyan folyamatokba is, amikhez nem tudnak hozzáférni, ezért kutatás helyett inkább megpróbálják kitalálni az összefüggéseket. Illetve ezek az elméletek porlasztják vagy kihelyezik az egyéni felelősséget egy szűk csoportra, akik kollektíven válnak bűnössé más emberek helyett.
  Természetesen ezek az önjáró elméletek sok esetben értő fülekre találnak titkos szolgálatoknál, politikusoknál vagy épp üzleti érdekeltségeknél, akik ki tudják aknázni ezeket az igényeket a saját javukra.

  Ajánlott könyv a témában - Paul Johnson: A modern kor - XX. Század intézet

  Vámszedő összeesküvés elméletek

  Az önjáró konteókra sokan rámozdulnak, hiszen valós és pénzre váltható igény húzódik mögöttük, ezt hívom én vámszedő összeesküvés elméleteknek. 
  Ide tartoznak a profit orientált ál-jogvédők is, akik természetesen anélkül, hogy erre bárki felhatalmazta volna őket, felveszik a harcot a nép nevében, valamilyen képzelt ellenséggel szemben és erre közben komoly vállalkozást építenek.
  Szintén ebben a sorban állnak a tartalom vadász oldalak is, akik a nézettségért és a lájkokért bármit hajlandóak klaviatúrára vetni. 
Egy jól bejáratott konteó oldal sok pénzt tud hozni a hirdetéseken keresztül. Sajnos egyre többször fordul elő, hogy tematikus oldalakat külföldi országok titkosszolgálata finanszíroz,
  Minden ál-jogvédők prototípusa Vani Hari vagy ismertebb nevén Food Babe. A gonosz élelmiszer- és gyógyszerlobbi ellen küzd. Ez még önmagában nem lenne baj, hiszen van itt jogsérelem bőven, de ezt a lehető legdemagógabb módon csinálja. Minden ami természetes az egészséges, minden ami vegyület az egészségtelen. Egy vegyületnek minél baljósabb neve van annál jobb. Ehhez keres a Food Babe mögötti csapat olyan példákat, hogy a vegyület valamilyen formában mérgező is lehet, akkor minden formájában az. Képesek online petíciók segítségével nekimenni dollármilliárdos multikorporációknak és kivetetni velük a kritizált összetevőket a termékekből úgy, hogy akár ezt egy fia tanulmány alátámasztaná. Bár a multik tudják ezt, inkább megegyeznek peren kívül mert a közvélemény előtt csak veszíthetnek. Még ha be is bizonyítják az igazukat, mindenképpen úgy fog elsülni a dolog, hogy a gonosz multi nekiment ennek a kedves jogvédő lánynak.   

  A vámszedő összeesküvés elméletek szintén centralizáltak. Mindenhonnan de különösen a populáris önjáró elméletekből merítenek. 

  Ajánlott cikk a témában - Index - Vegyület = méreg = halál

  Az összeesküvés elméletek fejlődése Magyarországon

  A konteók egy idősek az emberiséggel és csak a magyar vonatkozásai is évszázadosak. Ez külön megér egy misét. Én most csak a rendszerváltás utáni időszakon merengek el egy kicsit.

  1990

  A kilencvenes években volt a konteók aranykora, az ország hirtelen kinyílt a világra, az emberek azt érezték, hogy mindent lehet de nem igazán tudtak mit kezdeni a lehetőséggel.
Egyrészt elkezdtek beömleni a külföldi elméletek, már akkor is zsé kategóriásnak számító magazinokban és könyv sorozatokban.
Másrészt a rendszerváltozás valójában nem hozott igazi változást, amiért valakit hibáztatni kellett. Mi nyilván nem lehettünk azok, tehát valaki másnak kellett lennie.     
Erre az időszakra erősen jellemző volt, hogy igazából azok találkoztak konteókkal akik keresték azt. A felhozatal parádés volt, vad és kaotikus.

  2000

  A kétezres években a konteók elkezdtek letisztulni -már amennyire ez lehetséges persze.
Megjelentek a téma hazai apostolai és nevet adtak a megnevezhetetlennek. Közülük talán a legnagyobb munkát Drábik János végezte. 
Ők már nem félcédulás idióták voltak a társadalom perifériájáról, hanem iskolázott, művelt emberek akik egy sikeres életpálya végén kezdték el a témát széles körben is ismertté tenni. Jellemző rájuk, hogy nagyon felkészültek, Sok esetben nagyon jól látják a problémát de már az alapoknál megfigyelhető, hogy nagyon bonyolult és összetett dolgok túlságosan le vannak egyszerűsítve. Míg a probléma végletekig kidolgozott addig a megoldás már elsikkad.
A másik jelentős változás az lett, hogy az internet elterjedésével már nem csak azok találkoztak az összeesküvés elméletekkel, akik keresték őket, hanem gyakorlatilag mindenki. A téma megtalálta az embereket.

  Dráik Jánosra egyfelől mindig jó szívvel gondolok, egy elképesztően felkészült, művelt és intelligens emberről van szó, engem ő vezetett be az összeesküvés elméletek világába, a könyvein keresztül. Másrészt viszont egy idő után nem tudtam nem észrevenni az elméletében lévő problémákat.
  A nacionalizmus minden idők legkidolgozatlanabb filozófiája. Nincs senki aki meg tudná mondani, hogy mitől nép egy nép. Régen erről teljesen máshogy gondolkoztak az emberek. Ezért igazából egy nép sem idősebb 300 évesnél, mert a mód ahogy tekintünk rájuk nem idősebb ennél. Drábik bátyó sokat építkezik a nemzeti identitásra de ős sem tudta megfogalmazni, hogy mi lenne a magyar nép olyansága.
  A vallás nyugaton a judeo-kereszténységet jelenti. Ez a másik nagy identifikációs erő, sok esetben össze is keveredik nacionalizmussal. A zsidó és a keresztény kultúra viszonya minden összeesküvés elméletek melegágya. Ebbe most nem fogok mélyebben belemenni csak annyit jeleznék, hogy a keresztény nacionalizmus meglehetősen ambivalens kapcsolatot ápol a történelemmel. Ahogy régen az embereknek teljesen más elképzelésük volt a népekről, úgy teljesen más elképzelésük volt a vallásról is. 
A legjelentősebb ellentmondás a nacionalizmus és a vallás között az, hogy Jézus zsidó volt. Ezzel a ténnyel már a kereszténység sem tudott sok mindent kezdeni, a keresztény nacionalizmus pedig végképp nem. Ezért kellett ezt az ellentmondást feloldani egy kereszténység előtti kereszténységgel és egy Jézus előtti Jézussal. Egy nem zsidó, hanem árja, szkíta, pártus stb. Jézussal. János bátyám sem ásott le ennek a mélyére amit nem tudok senkinek sem a szemére vetni, mivel itt igen kellemetlen dolgokat lehet találni.
  Drábik János helyesen felismerte, hogy a különféle háttértörekvések mögött nem egyetlen nép áll. Ugyanakkor a háttérhatalmak bemutatása nagyon sokszor áthallásokat mutat a zsidó néppel.
Ami már sokkal szembeötlőbb, hogy az egymással versengő hatalmakat klasszikusan posztszocialista módon mutatja be. Ahol a gonosz, liberális nyugati demokráciák állnak szemben a világot védelmező orosz államkapitalizmussal.
Ez a felállás egy sajátságos magyar helyzetből adódik.
A baloldal lenyúlta magának a liberális értékeket. Tehát aki liberális a balos, komcsi. Ezért okoz értetlenséget például az Index, ami jobb oldali de liberális.  
A jobboldal pedig lenyúlta magának a konzervatív értékeket: Tehát ami konzervatív (nacionalista, keresztény) az jobb oldali. Ha szigorúan nézzük akkor a Jobbik egy bal oldali konzervatív párt, klasszikus államszocialista vonalat követ.   
  Drábik János legkevésbé a megoldásra tud választ adni. Én a válság előtt és alatt leveleztem vele, az előadásai előtt és után pedig volt alkalmam beszélgetni is vele. Bájosan tájékozatlan gazdasági kérdésekben.
Nem tudott válaszolni arra, honnan érkezik a válság, nem is jelezte előre és arra sem tudott válaszolni, hogyan lehet védekezni ellene. Semmi gyakorlati elképzelése nem volt a vállalkozói, fogyasztói közösségekről, sem befektetésekről vagy a kamatmentes pénz alkalmazásáról. Meglepően keveset, szinte semmit sem írt vagy mondott a blockchain technológiáról és a kriptovalutákról, amik a legjelentősebb fejlesztések ezen a területen. Az ember azt gondolná, hogy ha valaki az egyik legjobb megoldást az automatikus kamatkapitalizmus ellen, a kamatmentes pénzben látja az a blockchain forradalom után állandóan erről fog beszélni.
  Drábik János könyveinek a színvonala ennek megfelelően sokat esett az utóbbi években. Eleinte a tartalmuk miatt olvastam őket, aztán a forrásanyaguk miatt, végül teljesen felhagytam velük, mert a források is egyre felszínesebbekké váltak. 

  2010

  A kétezer tízes években a hazai politikába is belopództak az összeesküvés elméletek. Bár mindkét politikai oldal merített belőlük inkább a jobboldali és vagy nacionalista oldal tette őket a magáévá.
  A politikusok magyarság ellenes bűne az volt ebben az esetben, hogy nem végeztek kutatásokat és felvilágosításokat a témában mint ahogy azt például a németek tették a különféle szektákkal, radikális politikai eszmékkel, gazdasági tudatlansággal szemben.
Csak és kizárólag a saját céljaikra használták őket.
A bal oldal főleg az ál-jogvédelmi összeesküvéseket tette magáévá. Ráugrottak bárkire akinek eltérő véleménye volt egy adott témában és homofóbot, nácit vagy nőgyűlölőt csináltak belőle.  
A jobb oldal pedig a dezinformációs és önjáró összeesküvés elméleteket nyúlta le. A jobb oldali és vagy nacionalista politikai erők mindig is ügyesebben kezelték a konteókat, mivel a konteóknak erős nacionalista, vallási és konzervatív kötődésük van.

  A cikk sorozatban még tovább merülök az összeesküvések csodálatos világában.

  Ajánlott cikkek

  Lelki erő - Az összeesküvés elméletek cikksorozat 


  lelki erő | Az összeesküvés elméletek
Hozzászólások 0Találatok: 703  

2016.03.01 08:45:39
zoli


  Az elmúlt napokban a Facebook kiterjesztette a már megszokott lájk gombot egy sorozattá, amivel már egyéb érzelmeket is lehet közölni.
Így a hat gomb sorban: Tetszik (Like), Imádom (Love), Vicces (Haha), Hurrá (Yay), Hűha (Wow), Szomorú (Sad), Dühítő (Angry).
Időközben a Hurrá (Yay) gombot eltávolították.  Informatikailag így azok is tudnak valamit reagálni, akiknek nem tetszik az adott állapotfrissítés - Szomorú (Sad), Dühítő (Angry) - és az eddig statikus tetszikelés is részletesebbé válik - Tetszik (Like), Imádom (Love), Vicces (Haha), Hurrá (Yay), Hűha (Wow) - ahogy egyébként ezt a kreatívabb felhasználók eddig is jelezték valamilyen módon.
Ebből mind a Facebook, mind pedig az adminok újabb, részletesebb adatokhoz jutnak arról, mi zajlik a felhasználó buksijában, jobban lehet cizellálni az algoritmusokat és célzottabbá lehet tenni a hirdetéseket.

  Ugyanakkor az emberi érzelmek skálája, amit az új gombsorozat is megjelenít régi témája a lelki és a szellemi tanításoknak.

  Bhagavad-gítá  A Bhagavad-gítá az Indiában fennmaradt ősi irodalomnak a Védáknak az egyik legtöbbet olvasott könyve.
  A védáknak visszatérő eleme az érzelmek működésének a megfigyelése ezt több helyen, összefoglalva és részletesen is terítékre kerül és természetesen a Bhagad-gítában is megjelenik.

  "Az emberben az érzékek tárgyain elmélkedve ragaszkodás ébred azok iránt. E ragaszkodásból kéj támad, a kéj pedig dühöt szül."
  Bhagavad-gítá 02. fejezet, 62. vers.

  Mindnyájan öt elsődleges érzékszervvel rendelkezünk: látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. Ezek az érzékszervek automatikusan vonzódnak az érzéktárgyakhoz, nagyjából mindenhez, amit érzékelni lehet (Tetszik - Like).

  Amikor az érzékeken keresztül az érzéktárgyakon elmélkedünk, akkor könnyen elfeledkezünk arról, hogy a durva-fizikai test az önmagvalósítás eszköze és minden az anyagi világban csupán kellék ehhez, amit lelki szempontból célszerű használni. Az érzékszerveknek ez az egyoldalú, anyagi használata ragaszkodást szül (Imádom - Love).

  A ragaszkodásból kéj támad (Vicces - Haha, Hurrá - Yay, Hűha - Wow), melynek hatására megfeledkezünk az önvalóról és az átmeneti, anyagi örömökkel próbáljuk pótolni a lelki boldogságot.

  A kéj a természetéből adódóan nem képes kielégíteni a lélek igényeit ezért elkerülhetetlenül kiábránduláshoz és dühöz vezet (Szomorú - Sad, Dühítő - Angry).

  "A dühből teljes illúzió ered, az illúzióból pedig emlékezetzavar. Ha zavart az emlékezet, elvész az értelem, s az értelem elvesztésével az ember ismét visszasüllyed az anyagi lét mocsarába."
  Bhagavad-gítá 02. fejezet, 63. vers.

  A kéj és a düh hatására un. emlékezetzavar áll be, ami egyrészt pszichés zavarokat jelent, másrészt a hatására elfelejtjük az önvalót. Így a lélekből megnyilvánuló tudatfunkciók (elme, intelligencia, hamis ego) összezavarodnak és az intelligencia irányító szerepe elvész, az értelem helyett az elme veszi át a vezető szerepet, ami pedig az anyagi vágyakon keresztül, az anyagi világhoz láncolja tulajdonosát.

  "De aki mentes minden ragaszkodástól és ellenszenvtől, és képes a szabadság szabályozó elveinek gyakorlása révén uralkodni az érzékein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét."
  Bhagavad-gítá 02. fejezet, 64. vers.

  A Bhagavad-gítá természetesen megadja a szabadulás kulcsát is, amit majd bővebben is kifejt a későbbi fejezetekben (hiszen itt még csak a 2. fejezetnél járunk).
  A lelki élet célja, hogy a lélek visszakerüljön eredeti helyzetébe a gyümölcsöző-tettek útja (karma yoga), a tudás útja (dzsnyána-yoga), a lemondás útja (dhánya yoga) és az odaadás útja (bhakti yoga) segítségével. Végül elnyerje a Legfelsőbb Személy kegyét.
  Ezt a szabadság szabályozó elvei segítségével lehet elérni:
-erőszakmentesség, amit elpusztít az erőszak de különösen a húsevés,
-lemondás, amit elpusztít a túlzott érzékkielégítés de különösen a kábítószerek.
-igazmondás, amit elpusztít a hazugság de különösen a szerencsejáték és a pénzzel való, teljesítmény nélküli manipuláció.
-tisztaság, amit elpusztít a túlzó érzékkielégítés de különösen a funkcióját vesztett szexuális élet.
Ugyanakkor a szabályozó elvek önmagukban nem adnak lelki eredményt csak a lelki gyakorlatokat teszik gyorsabbá és hatékonyabbá. Tehát a szabályozó elvek és a lelki gyakorlatok olyanok mint a kantár két oldala, ha csak az egyiket húzzuk akkor nem haladunk előre, hanem csak körbe-körbe forgunk.
  A védák három dedikált lelki gyakorlatot említenek, meditációt az uralkodó istenség imáján (mantra), formáján (rúpa) és absztrakt formáján (yantra).
A legkönnyebb a mantra meditáció használata, mivel nem kell hozzá eszköz és teljesen mobil.
Felmerül a kérdés, hogy melyik istenséget és annak mantráját válassza a gyakorló?

  "Az embernek az Úr azon formáját kell imádnia, amelyikhez a leginkább vonzódik."
  Srímad-Bhágavatam 11. ének, 03. fejezet, 48. vers

  Az emberiség három nagy fáklyavivője, akiktől a legtöbb tanítás származik Buddha, Siva és Visnu.
  Közöttük egyedül Buddha történelmi személy. Hercegként látta meg a napvilágot, életét pedig annak szentelte, hogy megszabadítsa az embereket a szenvedéstől és legyőzze a halált. Az elmúlt 2600/3900 évben (Indiában sok helyen Buddhát 1300 évvel régebbre datálják) sem sikerült senkinek megcáfolnia a filozófiáját.
Tudósított más megvilágosodottakról, örökké felszabadul lelkekről és a Legfelsőbb különféle formáiról is akik az univerzum más régióiban tartózkodnak, mint Siva és Visnu is.
  Siva Visnu minőség kiterjedése. A védák azt mondják, hogy ők ketten örökké együtt vannak, olyanok mint a tej és a joghurt, nem mondhatjuk, hogy azonosak de azt sem, hogy különböznek egymástól. Minőség kiterjedésében Siva minket, egyéni élőlényeket képvisel, valamint közvetít közöttünk és Visnu között. Képes megáldani bárkit a bhakti prémával, a Legfelsőbb iránti odaadással.
  Visnu a Legfelsőbb személy koncepciója, több teljes értékű kiterjedése van, az eredeti forrása Krisna, aki az összes lelki tulajdonság kútfeje. Egyben ő a Bhagavad-gítá elbeszélője is.
Krisna jelen kori kiterjedése Csaitanya Maháprabhu, aki az isteni szeretet tökéletes képviselője.

  "Mi haszna származott a világnak abból, hogy az Úr Ráma, az Úr Nriszimha és az Úr más inkarnációi számtalan ráksasza és daitya démont elpusztítottak? Milyen jelentőséggel bír az, hogy az Úr Kapila és Isten más inkarnációi feltárták a szánkhya és a jóga ösvényét? Mi a dicsőséges abban, hogy az Úr Brahmá és más guna-avatárák megteremtik, fenntartják és elpusztítják az anyagi univerzumokat? Milyen elõnnyel jár az, hogy az Úr Varáha kiemelte a földet a Garbhodaka-óceánból? Mi nem tulajdonítunk túl nagy fontosságot ezeknek. A legfontosabb az, hogy az Úr Csaitanya felfedte a Krisna iránti tiszta szeretet tündöklő fényét, ezért az Úr Csaitanya Maháprabhut dicsőítjük." (7. vers)

  "Nem fontolgatja, hogy valaki megérdemli-e vagy sem, nem törődik azzal, ki sajátja és ki kívülálló, nem érdekli, ki fogadja el és ki nem, vagy azzal, hogy eljött-e a megfelelő idő, az Úr azonnal átadja a tiszta odaadó szolgálat nektárját, amit még üzenetének hallgatásával, a múrtik elé járulva, a hódolat felajánlásával, meditációval, vagy sok-sok lelki gyakorlat végzésével is nagyon nehéz elérni. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, az Úr Gaurahari az én egyetlen menedékem."
(77. vers)

  Srí Csaitanya-csandámrita

  Csillagok Háborúja

  George Lucas a Csillagok Háborúját, Joseph Campbell monomítosz elmélete alapján építette fel, amit az író az Ezerarcú Hős című művében írt le és a hős útja néven híresült el.
  Campbell egyrészt másokhoz hasonlóan rájött arra, hogy az ősi mítoszok mind nagyon hasonló elemekből épülnek fel és csak a témák cserélődnek bennük, másrészt ezt érthetően össze is foglalta.
  Campbell sokat merített a távol-keleti bölcsességből, amit Lucas is átvett és a saját tapasztalataival gazdagított. Ráadásul pont ekkor élték a távol-keleti tanítások a reneszánszukat. Ezért nem csoda, hogy a Csillagok Háborúja bölcsességei közül sok áthallást mutat a Gítá kérdéses versével is.  

  "A félelem a Sötét oldalhoz vezet. A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet kínt és szenvedést."
  Yoda mester

  További bejegyzések a Lelki erő - Bhagavad-gítá témában


  lelki erő | bhagavad-gítá | A Facebook gombok titkos tanítása
Hozzászólások 0Találatok: 801  

2016.01.13 17:32:45
zoli


  Több barátom, ismerősöm unszolására összegyűjtöttem a kedvenc yogával foglalkozó oldalaim listáját.
  A yoga alatt nem csak a fizikai yogát értem, hanem a teljes rendszert: karma, gjána, dhánya, bhakti. Illetve a yogához kapcsolódó tudományokat pl. Ayurvéda.

  A yoga egy megbonthatatlan ökoszisztéma de amikor gyakoroljuk, akkor funkcionálisan négy részre bomlik: karma-yogára (tettek útja), gjána-yogára (tudás útja), dhánya-yogára (lemondás útja) és bhakti-yogára (odaadás útja).
  A dhánya-yoga (lemondás útja) vagy más néven astánga-yoga (nyolc-lépéses yoga) két részre oszlik a hatha-yogára (hold-útja) és a rádzsa-yogára (királyi-út). A hatha tartalmazza a meditáció előfeltételeit, a rádzsa pedig magának a meditációnak a lépéseit. Mára a yogán a legtöbb ember a hatha-yogát érti.

 
  Az Áyurvéda (Hosszú élet Tudománya), az Indiában fennmaradt, univerzalista ősi gyógyászati rendszer.


- 108 - "108 Magazin és életmódközpont" - http://108.hu

- Átmacenter - "A lélek szigete"
- http://www.atmacenter.hu
- http://hotashtanga.blogspot.com

- Baidyanath - "Authentic Ayurveda "
- http://www.baidyanath.com
- http://www.allayurveda.com
- http://www.goodcarepharma.com

- Bhakti Kutír - "A szeretet háza" - http://www.bhaktikutir.hu

- Bhaktivédanta Hittudományi Főiskola - "Az élhető tudás"
- http://bhf.hu
- http://tattva.hu

- Bikram - "Test nem marad szárazon" - http://bikram.hu

- Dabur - "Celebrate life"
- http://www.dabur.com
- http://www.garuda.hu

- Dehlvi - "Nature is our laboratory"
- http://www.dehlvi.com
- http://indiatitkoskincse.hu

- Facebook
- Amikor a jószerencse felvirrad
- Krishna's flowers, birds and trees
- Tradícionális India
- Vanipedia - Sríla Prabhupáda Tanításai - A védikus tudás esszenciája

- Gaura Krisna Dásza - Az önvalkó útjain... - http://gaurakrisna.hu

- Gourapréma - Dévamrita szwámi magyar oldala - http://gouraprema.com

- Govinda - "Vegetáriánus étterem és salátabár" - http://govinda.hu

- Hare Krisna - "Govinda Kulturális Központ" - http://www.harekrisna.hu

- Himalaya - "Himalaya Herbal Healthcare" - http://www.himalayahealthcare.com

- ISKCON Desire Tree - "Devotee Network"
- http://www.iskcondesiretree.com
- http://www.iskcondesiretree.org- Iyengar Yoga - "Magyar Iyengar Jóga Szövetség" - http://iyengar-yoga.hu

- Jóga - "Jóga a mindennapi életben"
- http://www.joga.org

- Krisna-hívők - "Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége" - http://krisna.hu

- Krisna-völgy - " Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm " - http://krisnavolgy.hu

- Kutatóközpont - "A védikus tudományok kutatóközpontja"
- http://kutatokozpont.hu
- http://iqfilm.hu
- Amikor a jószerencse felvirrad

- Lépni kell - "Lépések egy jobb világ felé" - http://www.lepnikell.hu

- Mayapur - "Spiritual capital of the world" - http://mayapur.com- Nilámani - "Nilámani jógastúdió" - http://www.nilamani.hu

- Satyananda - "Satyananda Yoga Alapítvány" - http://satyananda.hu

  (Utolsó frissítés: 2016. 01. 13.)


  yoga | lelki erő | kedvenc oldalak
Hozzászólások 0Találatok: 737  

2015.07.09 11:49:26
zoli


  Minden lelki irányzatban, vallásban máshogy néz ki egy házi szentély. Erre mindig az irányzatot alapító megvilágosodott és a tőle eredő tanítványi láncolat hagyománya tesz ajánlást.
Ugyanakkor a távol-keleti irányzatok többségében nagyon hasonló az oltár elrendezése és díszítése. A közel azonos kulturális források miatt pedig azonos szimbólumrendszerhez is tartoznak. Ezért az egyes elemek nagyjából ugyanezt is jelentik. 
  Most a teljesség igénye nélkül, a legfontosabb állatkákat veszem sorra, amit nagyban befolyásol az is, hogy mihez lehet idehaza hozzájutni.

  Bika, tehén, borjú

  A hinduizmsuban a bika Siva, a tehén és a borjú pedig Krisna kedvenc állata.
Ők képviselik a félisteneket, a dharmát és a jámbor tulajdonságokat.
  A tehén tejét, a borján való szeretetteljes meditáció indítja el. Ez finom szinten részévé válik a tejnek ezért a yogik nagy becsben tartják a tejet. Nyugtatja, csillapítja az elmét, ezért segíti a szeretetteljes viszonyulást a különféle élőlények felé és gördülékenyebbé teszi a meditációt. Segíti az agyszövetek épülését és az intelligencia működését. Ezért a tehén a jóság minőségének (szattva-guna) a szimbóluma.
Sokszor halljuk azt, hogy a tehén a legintelligensebb állat, ami khm... hagy némi kívánnivalót maga után. Itt azt keverik össze, hogy a tehén tej jó hatással van az intelligencia működésére és a jóság minőségének a szimbóluma.

  Távol-kelet nagy részén nem őshonos a szarvasmarha ezért nem jelenik meg az oltárakon sem. Általában a vizibivaly versenyez a tehénnel egy kategóriában.
Kínában a kiemelt helyzetét a rizsföldeken végzett mezőgazdasági munkák kapcsán nyerte el. Akkora becsben tartották, hogy húsának a fogyasztása nem terjedt el.
A vízibivaly alakja összekapcsolódott a bőséggel, varázserőt tulajdonítottak neki, mellyel előzi a gonosz szellemeket. Gyakran ábrázolják Laozi-val, a taoizmus alapítójával, aki a legenda szerint egy vízibivalyon utazott.
Szintén kedvelt motívum egy kisgyerek vagy bivalypásztor kisfiú alakja, aki képes a szeretetével irányítani a hatalmas állatot. Ez a kép jól rámutat az apró dolgok fontosságára, amin nagy dolgok múlnak.

  Bullyland - Alpesi boci - http://www.bullyland.de  Bullyland - Zebu - http://www.bullyland.de  Elefánt

  Az elefánt a hinduizmusban sok szinten megjelenik.
  Siva és Párvati anya gyermeke Ganésa embertesttel de elefánt fejjel rendelkezik. A neve azt jelenti, hogy a Szavak-irányítója. Ő és a kis patkány hátas állatkája hárítja el az anyagi akadályokat a lelki élet útjából. Azt az elvet képviselik, amit mi magyarosan úgy mondunk, hogy az ördög a részletekben rejtőzik. Ganésa mindent tud, a hátas állata pedig mindenhová befér.
  Indrának, a félistenek vezetőjének egy fehér elefánt a hátasállata.
  Mivel Indra irányítja az esőt, az elefánt pedig szeret vizet fröcskölni, ezért az elefánt az eső jelképe is. Egyben összeköti az alvilágot (amerről felszívja a vizet) a mennyel (amerre fröcsköli), így a születés és a lélekvándorlás is erősen kötődik hozzá. Buddha születését is egy elefánt jósolta meg.

  Kínában az elefánt a hatalom, az erő és a szilárd erkölcs jelképe.
Természetesen itt is van homofón kapcsolat, mivel az "elefánton ülni" és a "boldogság" kifejezések hasonlítanak egymásra, ezért az elefánt a boldogság jelképe is egyben.

  Schleich - Ázsiai elefántbika - http://www.schleich-s.com / http://www.schleich.hu  Kígyók és egyéb csúszómászók

  A hindu teremtéselméletben az anyagi világ (Dévi-dháma) a lelki világ (Hari-dháma) torz mása.
  Az anyagi világ itt egy tojásdad objektum, aminek az alján található az okozati óceán. Itt alussza teremtő álmát Visnu, a világok lelke. Ő nem egy hindu istenség, hanem isten koncepciója a hinduizmusban. Az okozati óceánban egy kígyóágyon fekszik. Ánanta Sésa egy univerzális kigyó aki nem csak Visnu nyughelyéül szolgál, hanem egyben ő tartja fenn az égitesteket is. Végtelen számú fejével a teremtés kezdete óta zengi Visnu dicsőségét de még nem ért a végére.
  Az anyagi és a lelki világ között van egy másik, köztes világ (Mahésa-dháma). Itt van a főhadiszállása Sivának, aki Visnu minőség kiterjedése. Akár az élőlények (Dzsiva-tattva), Siva (Siva-tattva) is minőségileg azonos a Legfelsőbb Személlyel (Visnu-tattva) de mennyiségileg eltér tőle. Siva a Legfelsőbb és az élőlények közötti kapocs. A feltételekhez kötött lelkek érdekeit képviseli az anyagi világban Visnu előtt. A legelesettebb lelkek gyámolítója ő, ezért vált szimbólumává a kígyó és minden más csúszómászó is.
Van egy másik kapcsolat is a kígyó képe és Siva között. Siva a misztikus yoga (dhánya-yoga) ura, amiben fontos szerepet kap a központi energiavezeték (szusumná). E körül tekeredik két kisebb energia pálya az idá és a pingalá (a női és a férfi energiapályák) mint két kígyó. A Siva  szigonya körül tekeredő kígyók az emberi energiarendszer jelképe, ebből származik a szárnyas bot (caduceus) szimbóluma is.

  Kínában a kígyó egyszerre a jó értelemben vett ravaszság és a rossz értelemben vett ármánykodás jelképe is. Alakja a folyók isteneit képviselte. A mitológiában és az álomfejtésben a kígyó sokszor gyermekáldást jelent. A kígyóvonal az újjászületést szimbolizálja, mivel a "visszatérni" kifejezésre hasonlít. Előfordul, hogy a kígyóvonalat szvasztikákból rajzolják meg, ami az isteni áldás és a szerencse jele.

  Bullyland - Fekete mamba - http://www.bullyland.de  A fekete mamba nem ázsiai állatka, hanem afrikai, viszont sokáig nem találtam jobbat. Amíg nem bukkantam rá egy igazi, jó kis kobrára, ez a fekete mamba teljesített szolgálatot az oltáron.

  Bullyland - Kobra - http://www.bullyland.de  Postler - Hat darabos hüllő készlet - http://www.postler-toy.de  Schleich - Kobra - http://www.schleich-s.com / http://www.schleich.hu  Macska

  A cicák ritkán részei az oltárnak, mivel kevés alkalommal kerülnek bele a lelki történetekbe. Viszont aktív résztvevői a templomoknak, templomkomplexumoknak és kerteknek, lévén, hogy eltakarítják a csúszó-mászókat és a rágcsálókat.
  Visnunak, a Legfelsőbb személynek sok kiterjedése van. Az egyik leghíresebb az ember-oroszlán forma, Nriszimhadéva, aki külső biztonságot és belső kiegyensúlyozottságot ad a gyakorlóknak. Egy alkalommal egy nagy démon Muszika daitya egy egér formájában jelent meg és elszabadult. Nriszimhadéva, hogy megmentse a világot tőle, felöltötte egy oroszlán és egy macska kombinált formáját és bekergette a démont egy szikla hasadékába. Nrusinghanátha azóta is ott őrzi a hasadékot, ahogy a macskák szokták őrizni a prédát.
  A macskák bejáratosak a templomkertekbe. Ugye mindenki látott már a neten templomkerti Buddha ölében szunyókáló macskát? De takarítás előtt beengedik őket a templomokba is, hogy kikergessék a rágcsálókat.

  Kínában a macskák nagyobb sztárok mint indáiban.
  Az áldásos mezőgazdasági tevékenységük különösen jó szolgálatot tett a selyem és a papír iparnak, ami különösen felvitte a macskák tiszteletét.
  Kínában sok állatot egy kategóriában kezeltek, így a macskát és a tigrist is. Mindkettőnek szellem és démonűző, irtó tulajdonságot tulajdonítottak. De mivel tigrisekkel elég körülményes barátkozni, a templomi és a családi démonűző szerep a macskára hárult. Így a macska felbukkanását szerencsés jelnek vélték, míg az elpusztulása szerencsétlenségnek számított.
Több templomban is mutattak be áldozatot a macskaszellemnek.
  Tipikus kínai homofón kapcsolat van a "macska" és a "nyolcvanéves" szavak között mert mindkettőt "mao"-nak ejtik. 
Szívesen ajándékoznak macskát ábrázoló művészeti alkotásokat jókívánságként vagy a nyolcvanadik születésnapra. Előző esetben hosszú életet kívánnak, az utóbbiban pedig boldog és hosszú öregkort.
Szokták pillangóval is ábrázolni (hudie) mert a szó vége (die) a hetven éves korra utal, itt a megajándékozottnak hosszú életet és boldog öregkort kívánnak.
Előszeretettel ábrázolják bambusszal (zhu - kiejtése megegyezik a kíván szóval) és szilvavirággal (mei - kiejtése megegyezik a minden szóval). Ennek a képi jelentését valahogy így lehetne fordítani: Boldog és hosszú öregkort kívánok!     

  Bullyland - Brit krém-kék macska - http://www.bullyland.de   Bullyland - Tarka házimacska - http://www.bullyland.de   Őz

  Az őz de különösen a pettyes őz, a viselkedése miatt a dharma, a tisztaság és a jámborság jelképe lett. Úgy tartják, hogy a pettyes őzek nagy számban és hosszú távon csak szent helyeken maradnak meg vagy ahol az emberek nagyon vallásosan élnek. 
Az elhullott őzek bundájából a yogik takaró- és ruhaféléket készítenek, mivel az őzbőr tiszta és elriasztja az élősködőket. Ezért az őzek a lemondás, az elvonulás és a lelki gyakorlatok szimbólumai lettek. 

  Bullyland - Őzgida - http://www.bullyland.de   Wild Safari - Őzborjú - https://safariltd.com  Páva

  A páva India hivatalos nemzeti madara.
Krisnának is a kedvenc madara, a haját mindig egy pávatoll ékesíti.
Indra trónja pávatollakból készült, feleségének Szaraszvatinak pedig egy páva a hátasállata. (Gondolom megtudta, hogy a páva Krisna kedvenc madara és ezért az egész trónját ebből csináltatta, a feleségének pedig azt mondta, hogy miatta csinálta.)
Ez után nem meglepő, hogy a pávatoll a Legfelsőbb Személyt és az ő nevében eljáró félistenekre utal.
Szaraszvati a tudás és a művészetek de különösen a zene és a tánc irányító személyisége, gyakran ábrázolják vínával, ami egy indiai pengetős hangszer.
A páva alakja egybefonódott a tudással, a művészetekkel, a zenével és a tánccal, illetve a harmóniával, a ritmussal és a könnyedséggel. Indiában sok zenében találhatóak állathangok de különösen pávák éneklése, ami a nyugati fülnek leginkább a macska nyávogásra hasonlít. Elsőre én sem értettem, hogy oké, hogy macska nyávogás de miért?

  Kínában a páva a szépség, a kecsesség és a méltóság jelképe. Úgy tartják képes elriasztani a szellemeket. A mandzsuk idejében a hivatali rangokat pávatollal jelképezték, ezért a pávatoll a hivatal és a jólét szimbóluma lett.

  Bullyland - Páva - http://www.bullyland.de  Ajánlott oldalak

  Gyártók

  Bullyland: http://www.bullyland.de
 
    Forgalmazók:
 
    -Galaxy Játékáruház: http://www.galaxyjatekaruhaz.hu
 
    -Ludotéka Játékáruház: http://www.ludoteka.hu

  Postler: http://www.postler-toy.de

    Forgalmazók:

    Regio Játék: http://www.regiojatek.hu

  Schleich: http://www.schleich-s.com / http://www.schleich.hu
 
  Wild Safari: https://safariltd.com

  (Utolsó frissítés 2016. 01. 13.)


  lelki erő | Házi szentély | A házi szentély állatvilága
Hozzászólások 0Találatok: 1390  

1. oldal / 3
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>